Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland

Indsatser i Bedsted Lø Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Bedsted Lø Vandværk indvinder grundvand fra tre boringer, DGU nr. 159.818, 159.1005 og 159.1331, der blev etableret i henholdsvis 1984, 1990 og 2009. Boringen DGU nr. 159.818 er 90 m dyb og filtersat 69-87 m under terrænoverfladen. DGU nr. 159.1005 er 97 m dyb og filtersat i 77-95 m u.t. Endelig er 159.1331 120 m dyb og filtersat i 107-117 meters dybde.

På vandværksgrunden findes endnu en boring, DGU nr. 159.341, udført i 1967 og bare 10 meter dyb. Denne boring fungerede oprindeligt som Bedsted Lø Vandværks indvindingsboring. Sidenhen er den i mange år blevet benyttet af først Sønderjyllands Amt og siden af staten. De har benyttet den til at udtage vandprøver til analyser i forbindelse med overvågningsprogrammer af grundvandet. Det er i dag staten, der har ansvaret for boringen.

Grundvandsmagasinet, som Bedsted Lø Vandværks tre boringer indvinder vand fra, er et sandlag, der er aflejret i glacialtiden. Laget er det dybest liggende – og ældste - sandlag fra istiderne og benævnes som ”KS4” i den opstillede hydrostratigrafiske model. Magasinet er i modellen mellem 30 og 50 m tyk, og det overlejres af to lerlag, som flere steder når en samlet tykkelse på op mod 30 m.

Kortlægningen viser, at KS4 i mindre dele af indvindingsoplandet har nogen eller stor nitratsårbarhed. Den del af de nitratsårbare arealer, hvor der dannes noget eller meget grundvand, er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På baggrund af blandt andet en vurdering af arealanvendelsen inden for det nitratfølsomme indvindingsområde, har staten udpeget indsatsområder (IO), hvor der er særlig behov for beskyttelse af grundvandet.

Staten har siden den afsluttede grundvandskortlægning af Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland afgrænset og efterfølgende udpeget 43 hektar sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). Disse arealer – i alt knap 43 hektar – er alle udpeget som indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Der skal her, som i de øvrige indsatsområder, gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet.

Ligeledes efter afslutningen af grundvandskortlægningen har staten afgrænset de såkaldt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor vandværk og kommune i fællesskab vil kunne sikre boringer og kildeplads. Det samlede BNBO for Bedsted Lø Vandværks tre indvindingsboringer er et næsten cirkulært område med en radius på cirka 100 meter.

Grundvandet, som Bedsted Lø Vandværk indvinder, deler sig ifølge modelberegninger med hensyn til alder i to grupper. En tredjedel er 10 år eller yngre og dannes tæt på kildepladsen. Hovedparten af vandet er dog gammelt, nemlig 200 år eller mere. Det stemmer godt overens med, at vandtypen er D, der netop indikerer gammelt grundvand.

Området i og omkring kildefeltet, centralt i Bedsted by, omfatter hovedsagelig bymæssig bebyggelse. På en del af arealerne drives – eller har der tidligere været drevet - forskellige former for mindre industri og håndværksvirksomhed. I hovedparten af vandværkets indvindingsopland drives dog landbrug. Og på mindre arealer i den del af oplandet, der er beliggende tættere på vandværket end tre kilometer, er der sammenhængende skovarealer.

I indvindingsoplandet er der registreret tre jordforureningslokaliteter. Tæt på kildepladsen er der på V1-niveau kortlagt én jordforureningslokalitet samt en lokalitet på V2-niveau. Desuden er der i den nordlige trediedel af indvindingsoplandet kortlagt en forureningslokalitet på V2-niveau.

Der er i de aktive indvindingsboringer ikke fundet hverken nitrat eller miljøfremmede stoffer, herunder pesticider og nedbrydningsprodukter heraf. I hovedparten af indvindingsoplandet er udvaskningen af nitrat fra rodzonen dog beregnet til 15-75 mg/liter,  og i mindre områder er det beregnet at udvaskningen er mere end 75 mg/liter.

I den inaktive boring, som staten i dag varetager, er der imidlertid fundet nedbrydningsproduktet 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), to forskellige nedbrydningsprodukter fra atrazin samt pesticiderne bentazon og ethylenthiourea.

Der er fundet høje koncentrationer af nitrat,  sulfat og aggressivt kuldioxid. I to boringer i indvindingsoplandet, DGU nr. 159.984 og 159.1250, er der truffet glyphosat, nedbrydningsprodukt heraf, AMPA, simazin, samt nedbrydningsprodukter fra terbutylazin samt atraziner. Desuden er der fundet perfluorerede forbindelser (PFAS) i en boring, DGU nr. 159.979, der er placeret cirka 300 meter nord for vandværkets kildefelt, umiddelbart uden for indvindingsoplandet.

Det fremgår af kortlægningen, at der indenfor det udpegede indsatsområde (IO) i vandværkets indvindingsopland skal udføres indsatser for at beskytte grundvandet. Bedsted Lø Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde udarbejdet indsatser, der bør kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatser fremgår i tabellen herunder. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: VV= Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland, VVB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Vandværket informerer forbrugere og borgere om grundvandsvenlig adfærd

IVO

VV

Løbende

Vandværkets overvågning
Vandværket overvåger grundvandets (råvandets) kvalitet

VVB
IVO

VV

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Vandværket informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer

IVO

VV

Løbende 

Tilsyn med vandværkets boringer
Vandværket fører jævnligt tilsyn indretning og tæthed

 VVB

VV Løbende

Skånsom indvinding
Vandværket vil arbejde for, at vandværkets indvinding af grundvand foregår på skånsom vis

 VV

 VV

 2018 / 2019

25 meter beskyttelseszone 
Vandværket sikrer, at regler om zonen bliver overholdt

 VVB VV  Løbende

Anden myndighed 
Vi beder andre myndigheder om, at de opprioriterer deres grundvandsopgaver. Vi orienterer om eventuelle ulovlige forhold, som myndighederne administrerer

IO

TK

Løbende

BNBO
Vi vurderer i samråd med vandværket, om der skal ske grundvandsbeskyttende tiltag inden for BNBO

VVB

TK

2018/2019

Information fra kommunen 
Vi informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd

IO

TK

Løbende

Vi overvåger grundvandet
Vi vil følge udviklingen i indholdet af BAM, bentazon, nitrat og sulfat samt af forekomsten af eventuelt andre problematiske stoffer i vandværkets råvand og i grundvandet

IVO  VVB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Vi fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Vi sikrer at kendte ubenyttede boringer og brønde bliver sløjfet

IO

TK

2018/2019

Opfølgning på planen
Vi fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser for Koordinationsforum

IO

TK
VV

Hvert år
1. gang 2019

Vurdering af behovet for revidering af planen
Vi vurderer med fem års interval behovet for revidering af planen

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2023

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone


Links

DGU nr. 159.818

DGU nr. 159.1005

DGU nr. 159.1331