Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland BNBO

BNBO

Vi vil i samråd med vandværket vurdere om BNBO skal udlægges.

Indsats

Vi vil i samråd med vandværket vurdere, om der indenfor BNBO er mulige forureningskilder, som udgør eller kan udgøre en fare for grundvandet. Hvis det er tilfældet, vil vi (Tønder Kommune) vurdere, om vi indenfor BNBO skal meddele påbud om rådighedsindskrænkninger, forbud eller andet.

Baggrund for indsatsen
Når der bliver indvundet grundvand fra en boring, sker der et undertryk i grundvandet omkring boringen. Dette kaldes populært for en "tragteffekt". Når der er undertryk, sker der en øget grundvandsdannelse, og herved kan forurenede stoffer hurtigere nå ned gennem grundvandet, og hen til boringens filter. Da en eventuel forurening hurtigt kan nå hen til en vandværksboring, kan vandværket have svært ved at reagere på forureningen i tide. Det er derfor særligt vigtigt at beskytte grundvandet nær boringerne.

For at beskytte vandværkernes grundvand nær vandværksboringerne, er der afgrænset boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for alle landets vandværksboringer. BNBO skal ses som et muligt virkemiddel til at beskytte grundvandet indenfor vandværksboringens nærområde. Derfor er der i lovgivningen indført mulighed for - tæt på vandværkernes indvindingsboringer - at udlægge Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sikring af grundvandet. Det er Miljøbeskyttelseslovens § 24, der hjemler denne mulighed.

Staten afsluttede i 2016 beregningen af udstrækningen af BNBO arealer omkring vandværkernes indvindingsboringer i Tønder Kommune. Vi modtog deres beregninger i januar 2017.

For at undgå forurening af grundvandet har vi som kommune mulighed for at udlægge BNBO efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, og her kan vi meddele påbud om rådighedsindskrænkninger, forbud eller andet.

Udlægning af BNBO skal ske efter en konkret vurdering. Virkemidler indenfor BNBO kan eksempelvis være at skærpe afstandskrav til forureningskilder, eller meddele afslag til jordvarmeanlæg, nedgravning af olietanke, eller andre forhold, som ved spild, uheld eller lignende, kan forurene vandværkets boring. Virkemidlerne kan udlægges på alle arealtyper - også privatejede haver. Et påbud eller forbud bliver som udgangspunkt rettet mod grundejeren. Det er også muligt at rette et påbud eller forbud mod en lejer eller anden bruger af arealet.

Grundejere, eller lejere og brugere, der modtager et påbud eller forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, kan være berettiget til erstatning. Regler om erstatning til fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 61 og §§ 63-64. Der vil være tale om en fuldstændig erstatning. Der er som udgangspunkt ikke tale om ekspropriation. I særlige tilfælde kan et påbud dog have

Tidshorisont
2018 - 2019

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets indvindingsboringer

Indvindingsboringernes BNBO


Links

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsens vejledning om fastlæggelse af BNBO