Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Vandbalance og ressourceudnyttelse

Vandbalance og ressourceudnyttelse

Grundvandet i området er strømmet til fra øst eller dannet ved nedbør i området. Grundvand er en ressource, der bliver brugt til at føde de overfladenære vandforekomster (som vandløb og søer), drikkevand og erhverv (heraf mest til markvanding).

Vandbalancen beskriver forholdet mellem nedbør, fordampning, afstrømning, grundvandsdannelse og oppumpning af vand i et afgrænset område. I praksis er det vanskeligt at afgrænse et område, sådan at der ikke foregår strømning af vand ind og ud af området.

Som led i grundvandskortlægningen blev der etableret en tredimensional model for områdets vandbalance, en såkaldt grundvandsmodel. I denne model indgår bidrag fra strømingen af vand over modellens/områdets rand.

Grundvandet dannes fra den del af nedbøren, der ikke fordamper eller strømmer af på jordoverfladen, og ender i vandløb og søer,  og herfra videre ud i havet. Grundvandsdannelsen varierer i området. Den er størst i højtliggende områder og mindst langs vandløb og i lavereliggende områder. Mængden af vand, der trænger ned i jordlagene aftager med dybden.

I grundvandsmodellen indgår 6 grundvandsmagasiner, hvoraf staten har kategoriseret to som sekundære og fire som primære magasiner. De to sekundære magasiner, hvor vandværkerne ikke indvinder vand fra, er KS1 og Bastrup Sand. De fire primære magasiner, som vandværkerne i kortlægningsområdet indvinder vand fra, er KS2, KS3, KS4 og Odderup. De tre vandværker i Tønder Kommunes del af området indvinder vand fra KS3 og KS4.

Den årlige gennemsnitlige mængde, der trænger gennem magasinerne er for KS1 = 135 mm, KS2 = 80 mm, KS3 = 54 mm, KS4 = 46 mm, Odderup = 18 mm og Bastrup Sand = 5 mm.

Indvindingsoplandene til de tre vandværker i Tønder Kommune strækker sig tilsammen over 12,24 km2. Grundvandsdannelsen i KS3 og KS4 er gennemsnitlig henholdsvis 54 mm pr. år og 46 mm pr. år. Omregnet til kubikmeter svarer det for hvert magasin til 0,98 mio. m3 pr. år og 0,66 mio. mpr. år, som sammenlagt bliver til 1,64 mio m3 pr. år.

Tilsammen indvandt de tre vandværker i årene 2009-2013 gennemsnitligt 0,33 mio m3 pr. år, som svarer til 20 % af den samlede grundvandsdannelse til de to magasiner. Den samlede grundvandsdannelse for alle seks grundvandsmagasiner i området er imidlertid 4,14 mio. m3 pr. år. Den samlede indvinding fra de tre vandværker udgør heraf kun 7,9 % af grundvandsdannelsen i de tre indvindingsoplande i indsatsområdet.

I 2010 udgjorde vandværkernes indvinding i kortlægningsområdet i gennemsnit 26 % af den samlede indvinding, mens indvindingen til markvanding androg 71 %. Det betyder, at den samlede udnyttelse af grundvandsressourcen med et forsigtigt skøn er 20 % større end grundvandsdannelsen.

Samlet set er grundvandsressourcen på nuværende tidspunkt tilstrækkelig til drikkevandsforsyning. Forurening af grundvandet eller overpumpning fra de primære magasiner kan dog give problemer. Den naturlige vandkvalitet i de dybereliggende magasiner kan være problematisk, blandt andet på grund af indholdet af misfarvet vand, og det vil derfor flere steder være vanskeligt at finde alternative gode grundvandsressourcer.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Planområde

Vandværkernes boringer

Vandværkernes indvindingsoplande

Grundvandsdannende oplande

Grundvandsdannelse


Links

Redegørelsesrapport