Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Pesticider i grundvandet

Pesticider i grundvandet

Der er fundet pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandet i planområdet.

Forurening af grundvandet med pesticider og nedbrydningsprodukter heraf skyldes udspredning af pesticider på landbrugsarealer, i gartnerier, i nåletræsplantager, langs jernbaner, på offentlige arealer, ved sportspladser samt i private haver.

Grænseværdien for forurening af drikkevand med pesticider og pesticidernes nedbrydningsprodukter er 0,1 µg/liter for det enkelte stof. Optræder der forskellige pesticider eller pesticiders nedbrydningsprodukter i en drikkevandsprøve, må summen af de enkelte forureninger ikke overstige 0,5 µg/liter.

I kortlægningsområdet er de primære grundvandsmagasiner undersøgt for pesticider i råvandsprøver fra 172 filtre i 155 boringer.

I det mest terrænnære grundvandsmagasin, KS1, er der i kortlægningsområdet konstateret overskridelser af drikkevandskvalitetskravet for enkeltstoffer på 0,1 μg/liter i 3 boringer.

I det underliggende, primære magasin, KS2, er der konstateret overskridelser af drikkevandskvalitetskravet i 16 boringer.

 I KS3 er der fundet overskridelser i 3 boringer. I de dybestliggende, primære magasiner, KS4 og Odderup, er der ikke registreret pesticider eller pesticiders nedbrydningsprodukter.

I Tønder Kommunes del af kortlægningsområdet er der fundet pesticider i 6 boringer i KS1. I en af disse, DGU nr. 159.1115 mellem Øster Højst og Alslev, er der i 2 meters dybde således truffet 13 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter, hvoraf ét, 4-CCP, i mere end 16 gange grænseværdien for drikkevand.

I 3 grundvandsovervågningsboringer i og tæt på Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland samt i boringen, DGU nr. 159.1224 ved Mårbæk mellem Alslev Kro og Bedsted, er der ligeledes i KS1 fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter heraf i koncentrationer under 0,05 µg/liter.

I det underliggende primære magasin, KS2, er der i en af Øster Højst Vandværks nu sløjfede indvindingsboring, DGU nr. 159.315, påvist pesticid i intervallet 0,05-0,1 µg/liter. I KS3 er der i 40 meters dybde i boringen, DGU nr. 159.1115, fundet to pesticider, 4-CCP og Mechlorprop, i intervallet 0,05-0,1 µg/liter.

Der er ikke truffet pesticider eller pesticiders nedbrydningsprodukter i indvindingsboringer ved de tre vandværker i Tønder Kommune.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Planområdet

Vandværkernes boringer

Pesticidanalyser fra boringer


Links

Redegørelsesrapport