Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Øster Højst Vandværk

Øster Højst Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Øster Højst Vandværk.

Øster Højst Vandværk er placeret i den sydvestlige del af Øster Højst by. Vandværket har tilladelse til årligt at indvinde 120.000 m3 grundvand.

Indvindingen sker fra tre boringer, DGU nr. 159.314, 159.965 og 159.1366. Grundvandet bliver fra DGU nr. 159.314 og 159.965 indvundet fra grundvandsmagasinet KS3. Fra DGU nr. 159.1366 bliver grundvandet indvundet i tre forskellige dybder i KS4. KS3 og KS4 er to af områdets tre primære grundvandsmagasiner, KS2, KS3 og KS4. Magasinerne er kaldt primære magasiner, da vandværkerne i området hovedsageligt indvinder fra disse magasiner.

Borings
DGU nr.
Borings dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
 
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 
159.314
44
37 - 49
KS3
18
C
Aktiv
159.965
51
38,7 - 50,7
KS3
25
C
Aktiv
159.1366
52
54 - 57
63 - 69
88 - 92
KS4
17
17
20
D
D
D
Aktiv
Aktiv
Aktiv

Oplysninger om Øster Højst Vandværks tre indvindingsboringer

Grundvandsmagasinerne KS3 og KS4 har i den hydrostratigrafiske model en samlet tykkelse på cirka 60 meter, og er i det meste af indvindingsoplandet kun adskilt af tynde lerlag. Hovedparten af indvindingsoplandet har nogen til stor nitratsårbarhed, da der kun i begrænset udstrækning er lerdæklag over KS3. Den del af de nitratsårbare arealer, hvor der dannes noget eller meget grundvand, er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

Det indvundne grundvand er hovedsageligt vandtyperne C og D, som er kendetegnet ved ældre beskyttet grundvand. Godt en trediedel er yngre end 100 år, mens den ældste fjerdedel er ældre end 200 år.

I vandværkets indvindingsopland er der i en afstand på 300-500 meter fra vandværkets kildefelt registreret tre jordforureningslokaliteter på V1-niveau. Der er ikke truffet nitrat, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i de tre aktive indvindingsboringer.

NVOC og ammonium er de eneste naturligt forekommende stoffer i råvandet, der optræder i større koncentrationer end drikkevandskvalitetskravet. Mens ammonium fjernes gennem den almindelige vandbehandling, har NVOC givet anledning til en svag misfarvning af drikkevandet.

I hele det areal, der er i Øster Højst Vandværks indvindingsopland er udpeget som indsatsområde (IO), skal der gennemføres indsatser for at beskytte grundvandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner

Nitratsårbarhedszonering

Vandværkets indvindingsopland

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Grundvandsdannelse

Grundvandsdannende opland til indvindingsboringer

Vandtype af råvand i vandværkets boringer

Pesticidanalyser af vandprøver fra boringer

Skovrejsning - ønsket og uønsket

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport