Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Nitrat i grundvandet

Nitrat i grundvandet

Nitratindholdet har betydning for grundvandets kvalitet og sårbarhed. Høje koncentrationer i drikkevand er sundhedsskadelige for mennesker. Og nitrat i grundvandet kan indikere, at andre forurenende stoffer som eksempelvis pesticider fra terrænoverfladen kan sive ned i grundvandsmagasinerne.

Nitrat stammer fra gødning, som spredes på landbrugsarealerne. Der kan dog også ske en udvaskning af nitrat fra naturarealer under nedbrydningen af organisk stof i jordbunden. Bidraget fra landbrugsarealerne er dog det væsentligste. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/liter.

Bestanddele i jorden kan i en periode omdanne en del af nitraten, men på et tidspunkt forbliver nitraten i grundvandet, som den er.

I kortlægningsområdet er der i forbindelse med kortlægningen analyseret for nitrat i 231 filtre i boringer i området.

I det øverste grundvandsmagasin, KS2, blev der fundet nitrat i cirka 60 % af de analyserede boringer.

I cirka 20 % af boringerne var koncentrationen mere end 50 mg/liter, hvilket er over kvalitetskravet for drikkevand. I 5 % af boringerne var nitratindholdet meget højt – nemlig i intervallet 100-200 mg/liter. Fælles for boringerne med de meget høje nitratkoncentrationer er dog, at de er filtersat meget terrænnært. Enkelte af de analyser, hvor der er konstateret forhøjede koncentrationer af nitrat, er dog filtersat i ret stor dybde, omkring 40 m under terræn.

I KS2 viser 8 boringer i Tønder Kommunes del af kortlægningsområdet indhold af nitrat i koncentrationer over 50 mg/liter. De fleste boringer er placeret i oplandet til Bedsted Lø Vandværk. To af boringerne placeret er i området ved Alslev Kro. Her er der yderligere 4, hvor der er registreret nitrat i koncentrationer i intervallet 10-50 mg/liter. Tre af boringerne er placeret i Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland, og én er placeret i Øster Højst Vandværks kildefelt.

I KS3 viser kun få boringer i Tønder Kommunes del af kortlægningsområdet indhold af nitrat. I en boring ved Alslev Kro er der fundet koncentrationer over 50 mg/liter. Tæt på Øster Højst Vandværks kildefelt er der i en boring registreret nitrat i intervallet 1-10 mg/liter.

Der er ikke påvist indhold af nitrat i analyser fra de to nederste primære grundvandsmagasiner, KS4 og Odderup Sand.

Der er ikke registreret nitrat i indvindingsboringerne til de tre vandværker i planområdet. Modelberegninger viser dog, at udvaskningen af nitrat fra rodzonen i store dele af indvindingsoplandene til vandværkerne overstiger 75 mg/liter.

Nitratfronten
Nitratfronten adskiller de jordlag, der har opbrugt evnen til at nedbryde nitrat, fra de jordlag som stadig har naturlige egenskaber, der kan nedbryde nitraten. Dybden til nitratfronten øges i takt med, at nitratreduktionskapaciteten i jorden bliver opbrugt.

Dybden til nitratfronten i kortlægningsområdet er bedømt på baggrund af borejournaler ved farveskift fra gullige, røde og brune farvenuancer til grålige, sorte, grønlige og grå farvenuancer. Nitratfronten ligger i store dele af kortlægningsområdet 0-15 meter under terræn. Den ligger typisk inden for det øverste primære grundvandsmagasin, KS2. Boringer med højt nitratindhold er i mange tilfælde da også filtersat i KS2.

Modelberegninger udført i forbindelse med kortlægningen viser, at nitratfronten vandrer nedefter med en hastighed på 1 meter pr. 8 år.

Nitratsårbarhed
Grundvandsmagasinernes sårbarhed vurderes i forhold til nitrat. I indvindingsoplandene det primære magasin defineret som det magasin, det enkelte vandværk indvinder fra. For de tre vandværker i Tønder Kommunes er det KS3 og KS4 som udgør de primære magasiner.

Bedømmelsen af de primære grundvandsmagasiners sårbarhed er sket på grundlag af dæklagenes egenskaber (lertykkelse og evnen til at nedbryde nitrat) og af vandkvaliteten.

KS3 udgør det primære grundvandsmagasin i indvindingsoplandet til Øster Højst Vandværk. Da tykkelsen af dæklag over magasinet er beskeden, har dette magasin nogen til stor sårbarhed over for nitrat. KS4 udgør det primære magasin ved Bedsted Lø Vandværk og ved Kisbæk Vandværk. Da den samlede tykkelse af flere dæklag over KS4 i store dele af området er mere end 15 meter, har dette magasin en lille sårbarhed i hovedparten af de to indvindingsoplande.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Planområde

Vandværkernes boringer

Indvindingsoplande

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområder (IO)

Samlet tykkelse af ler over magasiner

Grundvandstype fra analyser af vandprøver fra boringer


Links

Redegørelsesrapport

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg