Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Kisbæk Vandværk

Kisbæk Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Kisbæk Vandværk.

Kisbæk Vandværk ligger i åbent land knap en kilometer syd for Kisbæk. Vandværket har tilladelse til årligt at indvinde 58.000 m3 grundvand.

Indvindingen sker fra boringen DGU nr. 159.253. Grundvandet bliver indvundet fra grundvandsmagasinet KS4, som er et af områdets tre primære grundvandsmagasiner KS2, KS3 og KS4. KS4 ligger nederst. Magasinerne er kaldt primære magasiner, da vandværkerne hovedsageligt indvinder fra de disse magasiner.

Borings
DGU nr.
Borings dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
 
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 
159.253
70,5
64 - 69
KS4
25
D
 Aktiv

Oplysninger om Kisbæk Vandværks indvindingsboring

KS4 har i hovedparten af indvindingsoplandet en lille sårbarhed. Det indvundne grundvand er hovedsageligt vandtype D, som er kendetegnet ved ældre, godt beskyttet grundvand. Modelberegninger viser at grundvandet er ældre end 200 år.

Der er ikke truffet hverken nitrat eller miljøfremmede stoffer i Kisbæk Vandværks indvindingsboring. I hovedparten af indvindingsoplandet er udvaskningen af nitrat fra rodzonen dog beregnet til 15-75 mg/liter.

Der er ingen kendte forurenede lokaliteter i indvindingsoplandet.

Der er i den nordlige del af af Kisbæk Vandværks indvindingsopland udpeget et indsatsområde (IO), hvor der skal gennemføres indsatser for at beskytte grundvandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boring

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner

Nitratsårbarhedszonering

Vandværkets indvindingsopland

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Grundvandsdannelse

Grundvandsdannende opland til indvindingsboringer

Vandtype af råvand i vandværkets boring

Pesticidanalyser af vandprøver fra boringer

Skovrejsning - ønsket og uønsket

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport