Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Grundvandsmagasiner og beskyttelse

Grundvandsmagasiner og beskyttelse

Der er i planområdets undergrund kendskab til fire grundvandsmagasiner med drikkevandskvalitet. Magasinerne er i forskellig grad dækket af lerlag, som yder en forskellig beskyttelse af grundvandsmagasinerne.

Grundvandsmagasiner
Statens kortlægning af Tinglev-Bedsted-området har vist, at der her er fire betydende grundvandsmagasiner, som vi i dag kalder for "KS2", "KS3" og "KS4" samt ”Odderup”. KS2 ligger øverst, og de næste herunder i nævnte rækkefølge. De tre øverste magasiner består af aflejringer fra istiderne, mens Odderup-magasinet består af vidtstrakte sandlag fra en tid vi i dag kalder Miocæn. Miocænet hører til den yngre del af den geologiske periode, vi i dag kalder Tertiær.

I redegørelsesrapporten bliver KS2, KS3 og KS4 nævnt som de primære magasiner. Planens tre vandværker indvinder fra KS3, mens Øster Højst Vandværk også indvinder fra KS2.

KS2 består hovedsagligt af smeltevandssand og –grus. I planområdet er laget 5-20 meter tykt. Mod nord er laget dog flere steder væsentligt tykkere, og ved Agerskov når den tykkelser på 40-50 meter. Ingen af de tre almene vandværker i Tønder Kommune indvinder dog vand fra KS2.

KS3 består hovedsagligt af smeltevandssand og -grus. I planområdet har laget tykkelser på 10-50 meter med de største tykkelser ved og nord for Alslev/Alslev Kro, samt nordvest for Kisbæk. Øster Højst Vandværk indvinder som det eneste af de tre vandværker grundvand fra KS3.

KS4 er det dybestliggende grundvandsmagasin, og består mest af sand- og grus, med indslag af ler. Magasinet er knyttet til de begravede dale i kortlægningsområdet. I planområdet når laget ved Søvang og ved Bøgvad tykkelser på mere end 60 meter. I hovedparten af den nordlige del af planområdet er magasinet 20-30 meter tykt, mens det i resten af indsatsområdet er tyndere. I området mellem Øster Højst og Alslev Kro/Alslev er magasinet helt fraværende. Alle tre vandværker indvinder fra magasinet.

Odderup består af kvartssand, der er aflejret i Miocæn-tiden for cirka 5-23 millioner år siden. Laget strækker sig under hele Tinglev-Bedsted kortlægningsområdet. I store dele af området er magasinet mere end 50 meter tykt og stedvist endda mere end 100 meter. Ingen af de tre vandværker i indsatsplanområdet indvinder dog vand fra Odderup-magasinet.

I redegørelsesrapporten bliver KS2, KS3 og KS4 nævnt som de primære magasiner for hele planområdet.

Dæklag
Dæklag er jordlag, der ligger ovenpå underliggende grundvandsmagasiner. De dækker og beskytter grundvandsmagasinerne mod forurenende stoffer, der fra terrænoverfladen kan sive ned i undergrunden. Graden af beskyttelse afhænger af dæklaggenes tykkelse og tæthed. Ler består af meget finkornede partikler og er derfor tættere og mindre gennemtrængeligt for grundvand end mere grovkornede aflejringer, som for eksempel sand.

Når et grundvandsmagasins sårbarhed eller beskyttelsesgrad skal bedømmes, bliver dæklagets tykkelse og gennemtrængelighed vurderet.

KS2 er dækket af to lerlag, KL1 og KL2. Hertil kommer to sandlag, som ikke bliver betragtet som grundvandsmagasiner. Lagene har alle varierende tykkelser og når i planområdet kun i den nordligste del af området samlede tykkelser på mere end 10 meter. Den samlede tykkelse af de to lerlag er i det meste af området bare 0-10 meter. Lagene yder derfor kun en ringe beskyttelse af de underliggende grundvandsmagasiner.

KS3 er i en stor del af kortlægningsområdet dækket af et sammenhængende lerlag. Tykkelsen af KL3 varierer i intervallet 0-40 meter. I hovedparten af planområdet er tykkelsen af lerlaget 15-25 meter. I den sydligste del af planområdet er laget dog flere steder helt fraværende. Afhængig af lokaliteten yder KL3 derfor en meget varieret beskyttelse af de underliggende grundvandsmagasiner.

KS4 er i den centrale til østlige del af kortlægningsområdet dækket af et lerlag, hvor tykkelsen er lille og varierer inden for intervallet 0-20 meter. I resten af kortlægningsområdet er der ofte dæklag, der består af flere lerlag. Dæklaget når her en tykkelse på op mod 30 meter. I planområdet er der kun et mindre område umiddelbart syd for Agerskov, hvor den samlede lerdække over KS4 er mindre end 25 meter.

Odderup er i store dele af kortlægningsområdet overlejret af flere lerlag, der samlet når en tykkelse på 40 meter eller mere. I planområdet er den samlede tykkelse af lerlag over Odderup næsten overalt mere end 30 meter. Fra området ved Alslev/Alslev Kro mod syd er den samlede tykkelse af lerdæklagene mere end 60 meter, og enkelte steder over 100 meter. Grundvandsmagasinet Odderup er derfor velbeskyttet i planområdet.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Planområdet

Vandværkernes boringer

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner


Links

Redegørelsesrapport