Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Bedsted Lø Vandværk

Bedsted Lø Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Bedsted Lø Vandværk.

Bedsted Lø Vandværk er placeret centralt i Bedsted by. Vandværket har tilladelse til årligt at indvinde 160.000 m3 grundvand.

Indvindingen sker fra tre boringer, DGU nr. 159.818, 159.1005 og 159.1331. Grundvandet bliver indvundet fra grundvandsmagasinet KS4, som er et af tre primære grundvandsmagasiner KS2, KS3 og KS4. KS4 ligger nederst. Magasinerne er kaldt primære magasiner, da vandværkerne hovedsageligt indvinder fra de disse magasiner.

Borings
DGU nr.
Borings dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
 
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 
159.818
90
69 - 87
KS4
44
C/D/X2
 Aktiv
159.1005
97
77 - 95
KS4
38
C/D/X2
Aktiv
159.1331
120
107 - 117
KS4
 46
C/D/X2
 Aktiv

Oplysninger om Bedsted Lø Vandværks tre indvindingsboringer

KS4 har i hovedparten af indvindingsoplandet en lille sårbarhed. Det indvundne grundvand er hovedsageligt vandtyperne C og D, som er kendetegnet ved ældre beskyttet grundvand. Modelberegninger viser, at en tredjedel af vandet er dannet tæt ved kildepladsen, og har en alder på 0-10 år. Størstedelen af det indvundne grundvand er dog ældre end 200 år.

Der er ikke truffet hverken nitrat eller miljøfremmede stoffer i Bedsted Lø Vandværks aktive indvindingsboringer. I hovedparten af indvindingsoplandet er udvaskningen af nitrat fra rodzonen dog 15-75 mg/liter, og i mindre områder endda mere end 75 mg/liter.

I en 10 meter kort statslig overvågningsboring ved vandværket, DGU nr. 159.341, er der imidlertid fundet såvel pesticidnedbrydningsprodukter samt pesticiderne bentazon og ethylenthiourea. Der er desuden fundet høje koncentrationer af nitrat, sulfat og aggressivt kuldioxid.

I boringer i indvindingsoplandet er der truffet Glyphosat, Simazin og nedbrydningsprodukter af Glyphosat, Terbutylazin samt og Atraziner. I en boring placeret cirka 300 meter nord for vandværkets kildefelt er der  fundet perfluorerede forbindelser (PFAS).

I indvindingsoplandet er der registreret tre jordforureningslokaliteter. Tæt på kildepladsen er der kortlagt én jordforureningslokalitet på V1-niveau og én lokalitet på V2-niveau.

I hele det areal, der er i Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland er udpeget som indsatsområde (IO), skal der gennemføres indsatser for at beskytte grundvandet.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner

Nitratsårbarhedszonering

Vandværkets indvindingsopland

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Grundvandsdannelse

Grundvandsdannende oplande til indvindingsboringer

Vandtype af råvand i vandværkets boringer

Pesticidanalyser af vandprøver fra boringer

Skovrejsning - ønsket og uønsket

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport

DGU nr. 159.818

DGU nr. 159.1005

DGU nr. 159.1331