Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Resumé af grundvandskortlægning Administrative områder

Administrative områder

Der er udpeget administrative områder, som vi kan og skal bruge i arbejdet med indsatsplanen. 

I grundvandsredegørelsen har det tidligere Miljøministerie indenfor et afgrænset område redegjort for justeringen af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Områder med Drikkevandsinteresser (OD), og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), samt redegjort for afgrænsningen for indvindingsoplande til almene vandværker, og indsatsområder (IO).

OSD, OD og NFI er i sin tid udpeget af Sønderjyllands Amt i regionplanen med det formål at sikre en ren grundvandsressource og prioritere drikkevandsinteressen. Det tidligere Miljøministerie har vurderet at den ny viden, som kortlægningen har tilvejebragt, ikke fører til et behov for at justere områderne. Det tidligere Miljøministerie har i redegørelsen ligeledes afgrænset indvindingsoplandene og IO.

OSD, OD, NFI, IO og indvindingsoplande, der ikke ligger i OSD, er formelt udpeget af Miljø- og Fødevareministeren i en bekendtgørelse ved navn Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Indvindingsoplanene, der ligger indenfor OSD er kun afgrænset.

Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
Hensigten med udpegningen af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er at sikre en velbeskyttet grundvandsressource som kilde for blandt andet den fremtidige vandforsyning med vand af drikkevandskvalitet. I Tinglev-Bedsted kortlægningen indgår der dog ikke noget OSD i Tønder Kommune.

Indvindingsoplande til almene vandværker 
Indvindingsoplandet er det areal på jordoverfladen, hvorunder grundvandet strømmer hen til vandværkets boring eller boringer. Indvindingsoplandene er beregnet ved en simulering, hvor en vandpartikel er blevet ført fra vandspejlet og ned til boringens filter, eller omvendt. Simuleringen angiver vandets transporrtid til boringens filter. Uanset antal boringer, er der ét indvindingsopland for hvert vandværk. Alle indvindingsoplandes grænser er sat ved det punkt, hvor vandets transporttid til boringen er 200 år.

Redegørelsen er omfattet af 12 almene vandværker. De tre vandværker ligger i Tønder Kommune og de øvrige ni i Aabenraa Kommune. Indvindingsoplandene til vandværkerne i Tønder Kommune, som for størstedelens vedkommende strækker sig på Tønder Kommunes side af kommunegrænsen, dækker tilsammen et areal på godt 12 km2. Vandværkerne i Tønder Kommune er Bedsted Lø Vandværk, Kisbæk Vandværk og Øster Højst Vandværk.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
I OSD og i indvindingsoplandene til vandværkerne er der som et resultat af grundvandskortlægningen afgrænset og efterfølgende udpeget områder, der er særligt sårbare over for nitrat. Afgrænsningen er sket på basis af kortlægningen af den naturlige beskyttelse for nitrat samt af grundvandsdannelsen. Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er derfor områder, hvor der sker grundvandsdannelse, og hvor beskyttelsen er ringe. I Tønder Kommunes del af planområdet er der alene udpeget NFI inden for indvindingsoplandene, da der ikke her er udpeget OSD.

Indsatsområder (IO)
I områderne, der er udpeget som NFI, er der afgrænset og siden udpeget områder, hvor der ud over den generelle grundvandsbeskyttelse skal ske en særlig indsats for at mindske risikoen for forurening af grundvandet. Afgrænsningen er foretaget på grundlag af en vurdering af arealanvendelsen, hvor naturområder som skov, hede og mose er trukket ud af NFI arealerne. Indsatsområder (IO) til beskyttelse af grundvandet er således arealer med grundvandsdannelse, ringe beskyttelse for nitrat og som anvendes på en måde, der kan give anledning til nedsivning af nitrat og dermed anden forurening.

 

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Planområdet

Vandværkernes indvindingsoplande

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområder (IO)

Nitratsårbarhedszonering

Grundvandsdannelse


Links

Redegørelsesrapport

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer