Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Forside Resume

Resume

Tønder Kommune har fra det tidligere Miljøministerie modtaget en redegørelse for kortlægningen af grundvandsressourcernes beliggenhed og sårbarhed i et større sammenhængende område. Området strækker sig fra den centrale del af Tønder Kommune til den centrale del af Aabenraa Kommune. Området bliver i redegørelsen omtalt som "Tinglev-Bedsted kortlægningsområde".

Tønder Kommune skal bruge redegørelsen til at udarbejde en plan for beskyttelse af grundvandet i udpegede indsatsområder (IO) i Tønder Kommune. Ligeledes skal Aabenraa Kommune lave en plan for IO i Aabenraa Kommune.

I Tønder Kommune ligger IO indenfor indvindingsoplandene til Bedsted Lø Vandværk, Kisbæk Vandværk og Øster Højst Vandværk.

Redegørelsens indhold i forhold til IO i Tønder Kommune

Udpegninger
Der er i redegørelsesrapporten udpeget indvindingsoplande til 11 almene vandværker, samt et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). OSD ligger kun i Aabenraa Kommune. Bedsted Lø Vandværk, Kisbæk Vandværk samt Øster Højst Vandværk ligger i Tønder Kommune. Indvindingsoplandet til Kisbæk Vandværk ligger indenfor Tønders kommunegrænse. Indvindingsoplandene til Bedsted Lø Vandværk og Øster Højst Vandværk strækker sig ind i Aabenraa Kommune.

Indenfor indvindingsoplandene er der udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvor undergrunden er følsom overfor nedsivning af nitrat. Der er uafhængig af kortlægningen også udpeget sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI), hvor undergrunden er følsom overfor nedsivning af sprøjtegifte. Hvor arealanvendelsen indenfor disse områder kan bidrage til forurening, er der udpeget indsatsområder (IO).

I forhold til NFI er der udpeget IO indenfor alle tre vandværkers indvindingsoplande. For Øster Højst Vandværk ligger en del af IO i Aabenraa Kommune. I forhold til SFI er der udpeget IO indenfor Bedsted Lø Vandværks indvindingsopland.  

Det er indenfor IO, at Tønder Kommune i samarbejde med vandværkerne og delvis Aabenraa Kommune, skal udarbejde en plan for beskyttelse af grundvandet.

Problemstillinger
Arealerne i indsatsområderne anvendes hovedsageligt til landbrugsdrift. Bedsted Lø Vandværks og Øster Højst Vandværks boringer er alle placeret i byen. Kisbæk Vandværks boring er omgivet af arealer, der bliver anvendt til landbrugsdrift.

Anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af gødning, sprøjtemidler, olie, kemikalier med mere kan dog i begge situationer udgøre trusler over for grundvandet.

Der er i forbindelse med grundvandskortlægningen kun sporadisk registreret højt indhold af nitrat i grundvandet i IO. Der er ikke rapporteret om nitrat, pesticider, nedbrydningsprodukter af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandværkernes aktive boringer.

Der er fundet nitrat i høje koncentrationer, samt en række forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter af pesticider i en kort inaktiv boring, som er placeret på vandværksgrunden ved Bedsted Lø vandværk. Fra en række andre korte overvågningsboringer i og tæt på Bedsted Løs indvindingsopland er der også fundet pesticider og flammehæmmere (PFAS). Det kan tyde på, at det terrænnære grundvand ved Bedsted Lø Vandværk er temmelig forurenet.

Modelberegninger viser, at udvaskningen af nitrat gennem rodzonen er høj i alle indvindingsoplande – flere steder mere end 75mg/liter.

Råvandet ved de tre vandværker indeholder forhøjede koncentrationer af ammonium. Indholdet er imidlertid ikke højere, end det kan reduceres tilstrækkeligt via den sædvanlige vandbehandling i vandværkerne.

Ved Øster Højst Vandværk er der problemer med misfarvet, gulligt råvand, som er vanskeligt at håndtere. Problemet skyldes opløste humusstoffer i vandet (NVOC), og trods en ihærdig indsats har vandværket endnu ikke endeligt løst problemet. Øster Højst Vandværk overvejer nu at etablere en ny boring øst for byen, hvor vandet muligvis er klart og uforurenet.

Der er indenfor IO kortlagt flere lokaliteter efter jordforureningsloven. Kortlægningen var ikke afsluttet, da redegørelsesrapporten var færdig, men på det tidspunktet, var der i planområdet kortlagt forurenede lokaliteter ved Bedsted Lø Vandværk og Øster Højst Vandværk. Der er i vandværkernes råvand ikke registreret fund af miljøfremmede stoffer, der kan relateres til de forurenede lokaliteter.

Planens formål
Det er planens formål, at kommune og vandværker i fællesskab gør en særlig indsats for at beskytte grundvandet i IO. Det er vandværkerne, der i samarbejde med kommunen har ansvaret for at beskytte grundvandet i deres egne indvindingsoplande. Planen er udarbejdet af Tønder Kommune i samarbejde med de tre vandværker i planområdet. Gennemførelse af planen vil ligeledes skulle ske i samarbejde mellem vandværker og kommune.

Beskyttelsen af grundvandet i IO sker gennem særlige indsatser og retningslinier, der er beskrevet i planen. De særlige retningslinier beskriver, hvilke forhold Tønder Kommune lægger vægt på i den daglige sagsbehandling i relation til grundvand og vandforsyningsforhold - for eksempel i forbindelse med tilladelser og godkendelser. Retningslinier er ikke bindende for borgerne, men kommunen er forpligtet til at følge retningsliniernes bestemmelser. Indsatserne i planen beskriver konkrete foranstaltninger, der skal gennemføres - for eksempel information, tilsyn, overvågning samt sløjfning af boringer og brønde.

Du kan læse mere om planens retningslinjer under fanebladet Retningslinjer og indsatser.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Vandværkenes indvindingsoplande

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Resultater fra pesticidanalyser i indvindingsboringer

Muligt forurenede grunde (V1 og V2)

Redegørelsesrapport