Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Forside Om planen

Om planen

Planen er en handlingsplan, der beskriver de indsatser, der er nødvendige for at beskytte grundvandet indenfor indsatsområder (IO), som er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren.

Planens indhold
Tønder Kommune har udarbejdet en plan for grundvandsbeskyttelse for indsatsområder (IO), som jævnfør Vandforsyningslovens § 13, er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren. Planen er udarbejdet efter reglerne i Bekendtgørelsen om indsatsplaner, som kræver at planen som minimum indeholder:

  1. et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for planen,
  2. en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres,
  3. en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen,
  4. en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen, samt
  5. en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse mod relevante forureningskilder.

Planen skal sikre et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at beskytte nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsinteresser. Det skal fremgå af planen, hvor indsatserne skal gennemføres, og hvem der er ansvarlig for gennemførelsen. Desuden skal eventuelt tidligere gældende indsatsplaner ophæves, og i givet fald skal det fremgå hvilke.

En indsatsplan er en dynamisk plan, hvor behov og effekt af indsatser løbende vurderes. Hvis der i planperioden opstår væsentlige ændringer i grundlaget for indsatsplanen, vil planen blive revideret. Sådanne ændringer kan blandt andet være:

  • ændring eller ophør af indvinding i området,
  • ændring i formålet med indvindingen,
  • væsentlig forøgelse af allerede eksisterende aktiviteter i området eller ændring af områdets karakter.

Planens geografiske omfang
Planen omfatter indsatsområder (IO) i indvindingsoplandene  til tre almene vandværker i den østlige del af Tønder Kommune: Bedsted Lø Vandværk, Kisbæk Vandværk samt Øster Højst Vandværk. Indvindingsoplandene til Bedsted Lø Vandværk og Øster Højst Vandværk strækker sig ind i Aabenraa Kommune. Indvindingsoplandet til Kisbæk Vandværk ligger indenfor Tønders kommunegrænse. Der er udpeget IO i alle indvindingsoplande. For Øster Højst Vandværk ligger en del af IO i Aabenraa Kommune.

Denne plan er omfattet af IO i Tønder Kommune.

Planen i høring
Forslag til planen er forelagt det sønderjyske koordinationsforum. Forummet består af medarbejdere fra de fire sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder, samt repræsentanter fra vandværker, jordbrugserhvervet og andre berørte myndigheder og parter.

Herefter har forslaget været i offentlig høring i 12 uger.

Inden planen er endelig vedtaget, er det sønderjyske koordinationsforum blevet orienteret om det reviderede planforslag.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

 

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Vandværkernes boringer

Vandværkernes indvindingsoplande

Indsatsområde (IO)


Links

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner