Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Forside Habitatvurdering

Habitatvurdering

Vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen.

Screening i forhold til Natura 2000:
Indsatsplanerne ligger ikke i dele af habitatområder eller fuglebeskyttelsesområder.

Bilag IV-vurdering:
Vi har ingen konkret viden om forekomster af bilag IV-arter indenfor indsatsplanernes område. Det vurderes dog, at der med rimelig sandsynlighed kan forekomme spidssnudet frø og stor vandsalamander (vandhullerne/søerne/moserne i området), markfirben (åbne og solrige lokaliteter), flagermus (i hule træer og bygninger), birkemus (ferske enge og udyrkede marker, heder, moser og vældområder) og odder (i og ved vandløb). Det er vores vurdering, at mulige konsekvenser af planerne vil have en neutral til ikke-væsentlig effekt på bilag IV-arternes yngle- og rasteområder.

Der vil blive taget mere konkret stilling til eventuelle påvirkninger i forbindelse med tilladelser, dispensation og lignende, hvis indsatserne i indsatsplanernes område kræver dette.

Til toppen af siden

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Indsatsområde (IO)

Natura 2000 - Habitatområder


Links

Bekendtgørelse om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter