Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Bedsted Lø, Kisbæk og Øster Højst vandværker - Forside Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar

En indsatsplan kræver politisk behandling og en efterfølgende offentlig høring.

Behandling af høringssvar er omfattet af bekendtgørelsen om indsatsplaner:

§3. Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet, udarbejder kommunalbestyrelsen under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer kan indgå i forslag til indsatsplan.

§4. Inden høring og offentliggørelse skal kommunalbestyrelsen forelægge forslag til indsatsplan for koordinationsforum til drøftelse.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre forslag til indsatsplanen og samtidig høre berørte parter.

Offentliggørelse kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside, og kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på minimum 12 uger.

Inden endelig vedtagelse skal kommunalbestyrelsen forelægge det reviderede forslag til indsatsplanen for koordinationsforum til orientering.

Eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig vedtagelse.

Forslag til planen er godkendt i Tønder Byråd d. 26. april 2018.

Forslag til planen har været  fremlagt til offentlig høring fra den 2. juli 2018 frem til den 23. september 2018.

Der blev udelukkende modtaget en formel bemærkning fra Miljøstyrelsen vedr. udpegning af BNBO i høringsperioden. Bemærkningen er indarbejdet i den endelige plan.

Planen blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Tønder den 29. november 2018.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2018


Links

Bekendtgørelse om indsatsplaner