Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Varme- og køleanlæg

Varme- og køleanlæg

Vi giver som udgangspunkt ikke tilladelse til grundvandsvarme- og køleanlæg indenfor OSD og indvindingsoplande.

Efter retningslinje 7.4.7 i kommuneplanen må indvinding af grundvand til varmeudvikling og køleformål ikke virke begrænsende for eksisterende eller fremtidige vandindvindinger og bør ikke være ressourceforbrugende eller påvirke naturområder og vandføringen i vandløb.
Efter udnyttelsen skal grundvandet ledes tilbage til det jordlag, hvorfra det indvindes.

Som udgangspunkt må grundvandskøle- og varmeanlæg efter kommuneplanen ikke etableres indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og indenfor indvindingsoplande til vandværker. 

Vejledningen i kommuneplanen beskriver, at der normalt ikke vil blive givet tilladelse til indvinding af grundvand til varmeudvinding og køleformål i OSD og inden for indvindingsoplande til vandværker. Gives der tilladelse indenfor områderne, kan man påregne en maksimal, tilladelig boredybde.

Der tillades ikke indvinding af grundvand fra velbeskyttede grundvandsmagasiner eller overfladevand til dette formål, og der sikres en afstand på 300 m fra øvrige vandindvindingsboringer.

Vi giver derfor som udgangspunkt ikke tilladelse til varme- og køleanlæg indenfor indsatsområdet.

Om indvinding af grundvand til varmeudvinding og køleformål
Anlægget virker ved at grundvand, der indvindes fra en boring, løber gennem et system, der optager varmen/kulden i grundvandet til opvarmning/afkøling. I anlægget er der et frostsikringsmiddel, der ikke kommer i direkte forbindelse med grundvandet. Det afkølede/opvarmede grundvand udledes til terræn eller føres tilbage til samme magasin, som det er indvundet fra.

Går anlægget i stykker, kan frostsikringsmidlet sive/løbe ud og derved forurene grundvandet gennem boringen eller gennem jorden. Boringen indeholder ikke frostsikringsvæske, men andre stoffer kan sive ned gennem boringen og forurene grundvandet. Når anlægget anvendes vil der ske temperaturændringer i jordsøjlen - ved store anlæg kan temperaturændringerne føre til ændringer i de bakteriologiske og kemiske forhold i grundvandet.

Ansøgninger om etablering af anlæggene behandles efter Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg.

Til toppen af siden.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tønder Kommuneplan

Bekendtgørelse om varme- og køleanlæg