Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO

Tønder Kommunes indsatser i hele IO

Vi vil i indsatsområdet (IO) udføre forskellige indsatser overfor mulige forureningskilder for at beskytte grundvandet.

Det er Tønder Kommunes opgave gennem indsatsplanen at sikre rent grundvand ved at udarbejde og gennemføre indsatser indenfor indsatsområderne, IO. Derfor har vi udarbejdet forskellige indsatser som vi skal udføre i IO såvel udenfor som indenfor de almene vandværkernes indvindingsoplande i hele i Arrild m.fl. indsatsplanområdet.

De indsatser, som Tønder Kommune vil udføre fremgår på denne side som tabelform. Du kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge emnerne til venstre på siden. Under beskrivelsen af indsatser i vandværkernes indvindindingsoplande er Tønder Kommunes indsatser beskrevet særskilt for det enkelte vandværk.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Tidshorisont

Anden myndighed
Tønder Kommune vil motivere andre myndigheder om at opprioritere deres grundvandsopgaver. Desuden vil vi orientere dem om eventuelle ulovlige forhold.

IO

Løbende

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med de enkelte vandværker, om der skal udlægges BNBO.

VvB

2017/2018

Information fra kommunen
Vi informerer borgere om nødvendigheden af grundvandsvenlig adfærd.

IO

Løbende

Kommunens overvågning
Kontrol af nitratudvaskning fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VvB

Én gang årligt
Løbende

Skovrejsning
Tønder Kommune vil arbejde for skovrejsning.

IO

 2017 - 2021

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune afpasser tilsyn med boringer og brønde så de modsvarer hensynet til sikring af grundvandet.

IO

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Kendte ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes.

IO

2017 - 2020

Opfølgning
Status for indsatser bliver fremlagt for koordinationsforum.

IO

Hvert år
1. gang 2018

Revision
Vurdering af behov for revision af planen

IO

Hvert 5. år
1. gang 2023

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.