Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Tønder Kommunes indsatser i hele IO Kommunens overvågning

Kommunens overvågning

Vi vil i Tønder Kommune følge udviklingen i nitratudvaskningen i indsatsområderne (IO) samt forekomsten af udvalgte stoffer i vandværkernes råvand.

Indsats
Vi vil følge udviklingen i den modelberegnede nitratudvaskning i indsatsområderne (IO) og i særdeleshed i vandværkernes indvindingsoplande. Vi vil også følge udviklingen i indholdet i grundvandet af udvalgte stoffer som eksempelvis pesticider, nedbrydningsprodukter fra pesticider, sulfat og nitrat. Denne del af overvågningen vil ske på grundlag af vandanalyser fra udvalgte boringer i IO uden for vandværkernes indvindingsoplande samt fra vandværkernes indvindingsboringer og fra værkernes eventuelle overvågningsboringer.

Baggrund for indsatsen
Nitratudvaskning fra arealer
Vi vil for hvert dyrkningsår beregne nitratudvaskningen fra arealerne i indsatsområderne samt i vandværkernes indvindingsoplande. Der er tale om modelberetgninger, der blandt andet inddrager landbrugernes indberettede data.

Vi vil følge nitraudvaskningen fra arealerne ved at sammenligne den modelberegnede nitratudvaskning med analyser fra områdets vandværksboringer og fra private drikkevandsboringer. Vi vil i vandværkernes indvindingsoplande ligeledes sammenholde den beregnede udvaskning fra arealerne med råvandsanalyser fra vandværksboringerne og analyser fra vandværkernes eventuelle overvågningsboringer.

Stoffer i grund- og råvandet
Vi vil følge udviklingen i indholdet af blandt andet pesticider, nedbrydningsprodukter fra pesticider, sulfat og nitrat i vandværkernes råvand, samt deres eventuelle moniteringsboringer. 

Hvis der sker en stigning i indholdet, eller der påvises forurenende stoffer, vil vi vurdere eventuelle tiltag. Hvis det sker for vandværkernes råvand vil vi i samråd med vandværket vurdere eventuelle tiltag. For nye stoffer, vil vi som udgangspunkt samle data ind for minimum fem år inden vi vurderer eventuelle tiltag.

Tidshorisont
Fremadrettet. Nitratudvaskning beregnes årligt. Vandanalyserne følges løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Vandværkernes boringer

Øvrige indvindingsboringer

Indsatsområder (IO)


Links

Tjek din vandkvalitet

Vandkvalitetsbekendt-
gørelsen

GEUS hjemmeside om grundvand