BNBO

Vi vil vurdere, om der skal udlægges BNBO ved vandværkernes indvindingsboringer.

Indsats
I januar 2017 afleverede staten afgrænsningen af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved vandværkernes indvindingsboringer i Tønder Kommune til kommunen. Vi vil i planområdet Arrild m.fl. afklare, om der indenfor de enkelte BNBO'er, er potentielle forureningsrisici. Såfremt det er tilfældet, vurderer vi i samråd med de pågældende vandværker, om der er behov for at udlægge et BNBO. Afhængig af vurderingen vil vi for at sikre grundvandet og vandværkernes fortsatte indvinding i givet fald meddele påbud om rådighedsindskrænkninger, forbud eller andet.

Baggrund for indsatsen
I et område tæt på vandværkets indvindingsboring er risikoen for forurening af grundvandet, hvorfra vandværket indvinder sit råvand, oftest større end længere væk fra boringen. Derfor er der i lovgivningen indført mulighed for - tæt på vandværkernes indvindingsboringer - at udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til sikring af grundvandet. Det er Miljøbeskyttelseslovens § 24, der hjemler denne mulighed.

Staten afsluttede i 2016 beregningen af udstrækningen af BNBO arealer omkring vandværkernes indvindingsboringer i Tønder Kommune og afleverede i januar 2017 resultatene til kommunen. Beregningen er sket ved, at afstanden fra en boring til grænsen af det tilknyttede BNBO afspejler den strækning grundvandet tilbagelægger i tidsrummet mellem to på hinanden følgende analyser for organiske mikroforureninger. Grundvandets strømningshastighed varierer afhængigt af blandt andet undergrundens beskaffenhed, indvindingens størrelse samt af trykforholdene i grundvandet.

Inden for BNBO kan kommunen eksempelvis skærpe afstandskrav til forureningskilder eller meddele afslag til jordvarme- og jordkøleanlæg, nedgravning af olietanke, eller andre forhold, som ved spild, uheld eller lignende, vurderes at kunne forurene grundvandet ved indvindingsboringen. Et påbud eller forbud rettes som udgangspunkt mod grundejeren. Det er også muligt at rette et påbud eller forbud mod en lejer eller anden bruger af det pågældende areal.

Grundejere, lejere eller brugere, der modtager et påbud eller forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24, kan være berettiget til erstatning. Regler om erstatning til grundejeren fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 61 og §§ 63-64. Der vil i givet fald være tale om en fuldstændig erstatning. Der er som udgangspunkt ikke tale om ekspropriation. I særlige tilfælde kan et påbud dog have ekspropriativ karakter.

Tidshorisont
2016 - 2018.

Til toppen af siden

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsens vejledning om fastlæggelse af BNBO