Anden myndighed

Vi vil, hvor det er relevant, inddrage andre myndigheder i vores sagsbehandling.

Vi vil i Tønder Kommune motivere andre myndigheder til at opprioritere tilsyn og kortlægning indenfor områder, hvor grundvandet er specielt sårbart. Opdager vi overtrædelser, som andre myndigheder har ansvaret for, der kan true grundvandet, vil vi orientere den ansvarlige myndighed. Desuden vil vi i forbindelse med en eventuel tilladelse til etablering af anlæg, som kræver tilsyn af anden myndighed, rådgive og/eller fastsætte skærpede vilkår, der sikrer en mere grundvandsvenlig indretning af anlægget.

NaturErhvervstyrelsen
NaturErhvervstyrelsen skal føre tilsyn med håndtering af pesticider, indretning af eksisterende vaskepladser samt med 25 m beskyttelseszonen omkring vandværksboringer. Styrelsen skal herved sikre, at der ikke forekommer ulovlige forhold og, at der ikke sker uhensigtsmæssige ting, der kan udgøre en trussel for grundvandet.

Hvis vi i Tønder Kommune bliver opmærksom på ulovlige eller uhensigtsmæssige forhold i området, vil vi informere NaturErhvervstyrelsen og anmode styrelsen fremme sagsbehandlingen, så de grundvandstruene forhold bliver indstillet.

Region Syddanmark
Region Syddanmark har til opgave at afklare forureningsstatus for muligt forurenede lokaliteter. Regionen skal herefter kortlægge karakteren samt udbredelsen forureningen på de lokaliteter, der er påviseligt er forurenede. De to opgaver betegnes kortlægning på henholdsvis i Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2). Desuden er det regionens ansvar at sikre, at forureningen ikke spredes og om muligt fjernes.

Vurderer vi i Tønder Kommune, at en forurenet lokalitet, som er beliggende i et område, hvor grundvandet er særligt sårbart overfor forurening, vil vi kontakte Region Syddanmark og anmode regionen om at opprioritere kortlægning og eventuel en afværgning af den pågældende forureningstrussel i henhold til  gældende lovgivning.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Indsatsområder (IO)

25 meter beskyttelseszone

Kortlagte forurenede og muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Region Syddanmarks hjemmeside om kortlægning af forurenede grunde