Sikring af drikkevand

Velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet skal forbeholdes vanding, der kræver drikkevandskvalitet.

Det fremgår af retningslinje 7.4.2 i kommuneplanen for Tønder Kommune, at velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet skal forbeholdes vandindvinding, der kræver drikkevandskvalitet. I særlige tilfælde kan der undtagelsesvis gives tilladelse til vandindvinding til andre formål.

Vejledning
Der vil normalt ikke blive givet nye tilladelser til indvinding af vand til andet end drikkevandsformål fra dybtliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner. I tilladelser til vandindvinding, hvor formålet ikke er drikkevandsforsyning, vil der blive sat vilkår om en maksimal boredybde i de områder, hvor der dybtliggende grundvandsmagasiner befinder sig.

De eksisterende tilladelser til indvindinger fra dybtliggende grundvandsmagasiner gælder dog stadig.

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tønder Kommuneplan