Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - vest Vandværksboringer i det vestlige indvindingsopland efterses og vedligeholdes

Vandværksboringer i det vestlige indvindingsopland efterses og vedligeholdes

Skærbæk Vandværk efterser og vedligeholder løbende vandværksboringerne og sikrer derved, at de er i orden.

Indsats
Skærbæk Vandværk sørger for, at vandværkets boringer og boringernes overbygninger er tætte, således at indvindingen sikres mod en eventuel forurening som følge af kortslutning af grundvandsmagasinerne i undergrunden eller som følge af nedsivning af overfladevand til grundvandet. Vandværket har iværksat en procedure, hvor en af vandværkets syv indvindingsboringer hvert år undersøges grundigt for at sikre, at de er tætte og overholder forskrifterne. Undersøgelserne af boringerne inkluderer videoinspektion af boringernes forerør. Fire af indvindingsboringerne er placeret i Skærbæk Vandværks vestlige indvindingsopland, mens de øvrige tre indvindingsboringer er placeret i det østlige indvindingsopland. Undersøgelsen af boringerne vil ske skiftevis i de to oplande med syv års interval for den enkelte boring.

Baggrund for indsatsen
Hvis en boring herunder forerøret - som nede i undergrunden afgrænser borehullet fra de omgivende jordlag - ikke er tæt, er der risiko for, at vand kan strømme mellem ellers adskilte grundvandsmagasiner. Herved vil forurening i uheldigt fald kunne spredes fra forurenede til uforurenede magasiner.

Utætheder i en boring kan forekomme ved samlinger i forerøret, sådan at grundvand fra ét grundvandsmagasin strømmer ind i forerøret ét sted og ud af forerøret et andet sted. Herved er der risiko for, at eventuel forurening spredes mellem grundvandsmagasiner, som boringen gennemtrænger. Utætheden kan også forekomme uden for forerøret. Det kan ske, hvis de lerforseglinger, som ellers skal adskille forskellige grundvandsmagasiner, enten ikke er udført korrekt eller, hvis de i tidens løb helt eller delvist er blevet opløst. Herved vil grundvand langs ydersiden af forerøret kunne strømme mellem forskellige magasiner, hvorved en eventuel forurening også kan spredes. Man omtaler ofte situationen som en "kortslutning" af grundvandsmagasiner. Ligeledes vil forurenet vand fra overfladen ad denne vej kunne trænge ned i grundvandet.

Det er også vigtigt, at boringens overbygning er holdbar, tæt og tør, så den sikres mod fysisk overlast (eksempelvis påkørsel eller indbrud) og mod, at overfladevand kan sive ned i boringen. Indretningen af boringens overbygning skal i øvrigt følge boringsbekendtgørelsens anvisninger.

Tidshorisont
Løbende med syv års interval for den enkelte boring.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.