Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - vest Vandværket overvåger grund- og råvand

Skærbæk Vandværk overvåger grund- og råvand i det vestlige indvindingsopland

Skærbæk Vandværk vil øge antallet af analyser af grund- og råvand fra det vestlige indvindingsopland.

Indsats
Skærbæk Vandværk har øget hyppigheden af boringskontrolanalyser i de fire indvindingsboringer, DGU nr. 149.344, 149.352, 149.389 og 149.628, i det vestlige indvindingsopland. Vandværket påtænker desuden med fem års intervaller at udtage vandprøver fra eksisterende boringer i indvindingsoplandet til analyse for udvalgte stoffer, herunder nitrat, sulfat, samt pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Den øgede boringskontrolhyppighed vil sammen med analyserne fra boringerne i oplandet bidrage med et mere detaljeret billede af udviklingen i grund- og råvandskvaliteten.

Baggrund for indsatsen
Skærbæk Vandværk har indvundet vand fra det relativt terrænnære grundvandsmagasin i det vestlige indvindingsopland i mere end 35 år. Siden 1994 er der ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i råvandet. Nitrat er i samme tidsrum truffet en enkelt gang og da i en koncentration på under 1 mg/liter. Der er ikke analyseret for klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer i de fire boringer.

Naturstyrelsen har imidlertid vurderet, at grundvandet i magasinet, som Skærbæk Vandværk indvinder fra i det vestlige indvindingsopland, er sårbart over for nitrat og dermed også andre forurenende stoffer. Derfor er størstedelen af Skærbæk Vandværks vestlige indvindingsopland udpeget som indsatsområde (IO), hvor der skal gøres en særlig indsats for at sikre grundvandet mod forurening.

Den øgede hyppighed af analyser af råvandet vil bidrage med en bedre indsigt i udviklingen i råvandskvaliteten, herunder koncentrationen af sulfat. Kendskab til udviklingen af sulfatindholdet i grundvandet vil bidrage med et varsel om en øget risiko for en eventuel efterfølgende forurening med nitrat. Vandværket kan derfor i god tid justere indvindingen og om nødvendigt indgå aftaler med lodsejere om ændret drift af arealerne, der er kilde til forureningen.

Tidshorisont
Boringskontrolhyppigheden vil fortsat være øget i planperioden. Samtidig påbegyndes analyseprogrammet med vandprøver fra udvalgte boringer i det vestlige indvindingsopland.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg