Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - vest

Der skal indenfor Skærbæks Vandværks vestlige indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Den vestligste fjerdedel af Skærbæk Vandværks vestlige indvindingsopland, den del som huser vandværkets vestlige kildefelt, er af Naurstyrelsen vurderet til at have en lille nitratsårbarhed. Naturstyrelsen vurderer samtidig, at den øvrige del af indvindingsoplandet har stor sårbarhed med hensyn til nitrat. Blandt andet derfor er den sårbare del af indvindingsoplandet udpeget som NFI. Samtidig er hele NFI området udpeget som indsatsområde (IO) for beskyttelse af grund- og drikkevand.

Skærbæk Vandværk indvinder i det vestlige indvindingsopland grundvand fra fire boringer, DGU nr. 149.344, 149.352, 149.389 og 149.628, hvoraf de første tre er udført i årene 1976-1991. Boringen, DGU nr. 149.628, udført i 2014 som overboring af en eksisterende boring. Boringerne er alle filtersat i et relativt terrænnært grundvandsmagasin, som af Naturstyrelsen benævnes det "Øvre magasin". Lerdæklaget over magasinet er ved kildefeltet mere end 20 meter tykt. Naturstyrelsen vurderer imidlertid, at dæklaget aftager til mindre end 5 meter i østlig retning, således at hovedparten af det vestlige indvindingsopland kun har et relativt tyndt lerdække. 

Siden 1994 er der ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i råvandet. Nitrat er i samme tidsrum truffet en enkelt gang og da i en koncentration på under 1 mg/liter. Der er ikke analyseret for klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer i de fire boringer.

Der er ikke registreret forurenede lokaliteter i det vestlige indvindingsopland.

Naturstyrelsen har inden for det område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som fra øst strækker sig ind over Skærbæk Vandværks vestlige indvindingsopland, udpeget det øvre magasin, hvorfra indvindingen sker, som det ”primære”. Det er derfor grundvandet i dette magasin, som Skærbæk Vandværk og Tønder Kommune med indsatsplanen søger at sikre.

Skærbæk Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet i vandværkets vestlige indvindingsopland. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om de forskellige indsatser ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Skærbæk Vandværk informerer borgere, der bor i vandværkets vestlige indvindingsopland, om grundvandsvenlig adfærd.
 IVO Vv Løbende 

Aftale med lodsejer af pesticidfri drift af fredskov
Skærbæk Vandværk kompenserer landmand for pesticidfri drift af 9.5 ha fredskov ved boringerne i vandværkets vestlige kildefelt.

 IVO Vv  Løbende 

Skånsom indvinding
Skærbæk Vandværk vil i det vestlige indvindingsopland fortsat indvinde grundvand på skånsom vis.

Vv Vv Løbende

Vandværket overvåger grund- og råvand.
Vandværket overvåger gennem vandanalyser grund- og råvandets kvalitet.

VvB

Vv

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Skærbæk Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde i det vestlige indvindingsopland.

IVO

Vv

Løbende 

Vandværksboringer efterses og vedligeholdes
Skærbæk Vandværk gennemfører eftersyn og vedligehold af indvindingsboringer i det vestlige indvindingsopland bl.a. med henblik på at finde og udbedre eventuelle utætheder.

 VvB

Vv Løbende

25 meter beskyttelseszone
Skærbæk Vandværk sikrer, at regler om 25 meter zonen omkring indvindingsboringerne bliver overholdt.

 IVO

Vv 

 2017 / 2018 og herefter løbende

Anden myndighed
Tønder Kommune vil anmode NaturErhvervstyrelsen om at opprioritere tilsyn med håndtering af pesticider og indretning af vaskepladser i Skærbæk Vandværks vestlige indvindingsopland.

IVO

TK  2017 / 2018 og herefter løbende

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med Skærbæk Vandværk, om der skal udlægges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved boringerne i vandværkets vestlige kildefelt.

VvB

TK

2017/2018

Information fra kommunen
Tønder Kommune informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd.

IVO

TK

Løbende

Kommunen overvåger grundvandet 
Kommunen overvåger nitratudvaskningen fra rodzonen samt forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VvB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde.

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Tønder Kommune foranlediger og påser, at kendte ubenyttede boringer og brønde sløjfes.

IVO

TK

2017/2018

Opfølgning og revision
Tønder Kommune - eventuelt efter samråd med Skærbæk Vandværk - fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser i det vestlige indvindingsopland for Koordinationsforum. Med fem års interval vurderer Tønder Kommune, om der er behov for at revidere planen.

...

TK/VV

Hvert år
1. gang 2017

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

DGU nr. 149.344

DGU nr. 149.352

DGU nr. 149.389

DGU nr. 149.628