25 meters beskyttelseszone

Skærbæk Vandværk holder øje med, at 25 meters beskyttelseszonen bliver overholdt.

Indsats
Skærbæk Vandværk informerer ejeren af det tilgrænsende areal syd for den sydligste af de fire indvindingsboringer i vandværkets vestlige kildefelt om reglerne, der knytter sig til '25-meter beskyttelseszonen'. Samtidig motiverer vandværket den pågældende ejer til fortsat at overholder reglerne. Såfremt vandværkets indsats ikke giver resultat, indberetter vandværket forholdet til rette myndighed.

Baggrund for indsatsen
I Miljøbeskyttelsesloven er det anført, at indvindingsboringer til almene vandværker sikres af beskyttelseszoner på 25 meter for at undgå forurening af boringernes nærområder. Beskyttelseszonen retter sig mod anvendelse af pesticider og gødskning i forbindelse med dyrkning og anvendelse af arealerne til erhvervsmæssige og offentlige formål. Private hus- og haveejere er ikke omfattet af zonens bestemmelser.

NaturErhvervstyrelsen skal føre tilsyn med 25 m beskyttelseszonen for vandværksboringer og indskærpe ulovlige forhold eller påbyde de grundvandstruende forhold stoppet. Opfølgning på indskærpede eller påbudte forhold skal ligeledes varetages af NaturErhvervstyrelsen.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

Naturstyrelsens hjemmeside om  25 m beskyttelseszonen

Naturstyrelsens vejledning om 25 m beskyttelseszonen