Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - øst Vandværket overvåger grund- og råvand

Skærbæk Vandværk overvåger grund- og råvand i det østlige indvindingsopland

Skærbæk Vandværk vil øge antallet af analyser af grund- og råvand fra det østlige indvindingsopland.

Indsats
Skærbæk Vandværk øger antallet af boringskontroller sådan, at der hvert år foretages en kontrol fra skiftevis hver af de tre indvindingsboringer, DGU nr. 149.600, 149.603 og 149.605. Indsatsen repræsenterer en øgning på 33% i forhold til lovkravet, hvorefter der skal udføres boringskontrol i hver enkelt af de tre boringer hvert fjerde år. Samtidig vil vandværket udtage vandprøver fra boringer i oplandet til analyse for udvalgte stoffer, herunder nitrat, sulfat, samt pesticider og andre miljøfremmede stoffer.

Boringskontroller er analyser af det grundvand, som indvindes ved indvindingsboringerne, og omfatter en lang række stoffer, herunder pesticider og deres nedbrydningsprodukter samt andre miljøfremmede stoffer. Den øgede boringskontrolhyppighed vil bidrage med et mere detaljeret billede af udviklingen i grund- og råvandskvaliteten. Herved sikrer vandværket, at vandet, der indvindes, ikke er forurenet. Analyserne fra andre boringer i oplandet skal belyse udviklingen i det terrænære grundvandsmagasin i indsatsområdet (IO).

Baggrund for indsatsen
Skærbæk Vandværks indvinding fra det dybtliggende grundvandsmagasin i det østlige indvindingsopland blev påbegyndt i 2013. Forinden fik vandværket undersøgt vandkvaliteten i eksisterende boringer filtersat i det samme magasin og sikrede sig derved, at vandet i magasinet ikke var forurenet. Det dybtliggende grundvandsmagasin overlejres af meget tykke lerlag og er således godt beskyttet mod forurening fra terrænoverfladen. Imidlertid har Naturstyrelsen inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som fra øst og syd strækker sig ind over vandværkets østlige indvindingsopland, udpeget det terrænnære grundvandsmagasin som det ”primære”. Derfor skal indsatsen for sikring af grundvandet i dette område også rette sig mod det terrænnære magasin. Og derfor vil vandværkets overvågning af grundvandet også omfatte vandanalyser fra boringer filtersat i det terrænnære grundvandsmagasin. Skærbæk Vandværk vil samtidig øge antallet af boringskontroler for bedre at kunne følge udviklingen i råvandskvaliteten.

Tidshorisont
Boringskontrolhyppigheden øges fra 2018 og planperioden ud til én kontrol hvert år fra skiftevis hver af de tre indvindingsboringer, DGU nr. 149.600, 149.603 og 149.605. Samtidig analyseres med 5 års interval vandprøver fra udvalgte boringer i det østlige indvindingsopland.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg