Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - øst Kommunen overvåger grundvandet

Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen af udvalgte parametre i vandværkets råvand.

Indsats
Tønder Kommune vil følge udviklingen af indholdet af stoffer i grundvandet, som giver anledning til bekymring. Ligeledes vil vi overvåge indholdet af nitrat og sulfat i råvandet samt nitratudvaskningen fra arealer i indsatsområdet ved Skærbæk Vandværks østlige indvindingsopland.

Baggrund for indsatsen
Skærbæk Vandværk har siden 2013 indvundet uforurenet grundvand i det østlige indvindingsopland fra tre boringer, DGU nr. 149.600, 149.603 samt 149.605. De tre boringer er alle filtersat i et dybtliggende magasin, som overlejres af meget tykke lerlag. Grundvandet i magasinet er derfor godt beskyttet mod forurening fra terrænoverfladen. Før boringerne blev etableret, blev vandkvaliteten i udvalgte eksisterende boringer placeret i oplandet og filtersat i det samme magasin analyseret. Vandværket sikrede sig herved, at vandet i magasinet ikke var forurenet. Imidlertid har Naturstyrelsen inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD), som fra øst og syd strækker sig ind over vandværkets østlige indvindingsopland, udpeget det terrænnære grundvandsmagasin som det ”primære”. Derfor skal indsatsen for sikring af grundvandet i dette område også rette sig mod det terrænnære magasin. Tønder Kommunes overvågning af grundvandet vil derfor også omfatte vandkvaliteten af det terrænnære grundvandsmagasin.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes så ofte som muligt. Nitratudvaskning beregnes jævnligt.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside