Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - øst

Indsatser i Skærbæk Vandværks indvindingsopland - øst

Der skal indenfor Skærbæks Vandværks østlige indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Den del af Skærbæk Vandværks østlige indvindingsopland, der er beliggende inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD), er vurderet til at have stor nitratsårbarhed. Den sydligste del af denne del af indvindingsoplandet er af staten udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). NFI området er samtidig udpeget som indsatsområde (IO) for beskyttelse af grund- og drikkevand.

Skærbæk Vandværk indvinder i det østlige indvindingsopland grundvand fra tre boringer, DGU nr. 149.600, 149.603 og 149.605. Boringerne er alle placeret i den sydvestlige del af indvindingsoplandet og filtersat i et dybtliggende grundvandsmagasin under tykke sammenhængende lerlag. Der er ikke truffet nitrat og ej heller pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i nogen af de tre boringer, som alle er udført i 2012.

Der er ikke registreret forurenede lokaliteter i det østlige indvindingsopland.

Naturstyrelsen har inden for OSD udpeget det terrænnære grundvandsmagasin som det ”primære”. Det indebærer, at sårbarheden af den del af det østlige indvindingsopland, som strækker sig ind i OSD, skal behandles, som hvis indvindingen sker fra det terrænnære magasin, uanset den faktisk sker fra et dybtliggende velbeskyttet magasin. Derfor skal der gennemføres indsatser i IO i Skærbæk Vandværks østlige indvindingsopland for at beskytte vandet i det grundvandsmagasin, der er beliggende over magasinet, hvorfra der indvindes. Skærbæk Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet i vandværkets østlige indvindingsopland. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Skærbæk Vandværk informerer borgere, der bor i vandværkets østlige indvindingsopland, om grundvandsvenlig adfærd.

 Vv Vv  Løbende 

Skånsom indvinding
Skærbæk Vandværk vil fortsætte indvindingen af grundvand på skånsom vis.

 Vv Vv  Løbende 

Vandværket overvåger grund- og råvand.
Vandværket overvåger gennem vandanalyser grund- og råvandets kvalitet.

VvB

Vv

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Skærbæk Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde.

IVO

Vv

Løbende 

Vandværksboringer efterses og vedligeholdes
Skærbæk Vandværk gennemfører eftersyn og vedligehold af indvindingsboringer med henblik på bl.a. at finde og udbedre eventuelle utætheder.

 VvB

Vv 2017 / 2018

25 meter beskyttelseszone
Skærbæk Vandværk sikrer, at regler om 25 meter zonen bliver overholdt.

 IVO

Vv 

2017 / 2018 og herefter løbende

Anden myndighed
Tønder Kommune vil anmode NaturErhvervstyrelsen om at opprioritere tilsyn med håndtering af pesticider og indretning af vaskepladser i Skærbæk Vandværks østlige indvindingsopland.

 IVO TK  2017 / 2018

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med Skærbæk Vandværk, om der skal udlægges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved vandværkets kildefelt.

VvB

TK

2017/2018

Information fra kommunen
Tønder Kommune informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd.

IO

TK

Løbende

Kommunen overvåger grundvandet 
Kommunen overvåger nitratudvaskningen fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VvB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde.

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Tønder Kommune foranlediger og påser, at kendte ubenyttede boringer og brønde sløjfes.

IO

TK

2017/2018

Opfølgning og revision
Tønder Kommune - eventuelt efter samråd med Skærbæk Vandværk - fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser for Koordinationsforum. Med fem års interval vurderer Tønder Kommune, om der er behov for at revidere planen.

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2017

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO


Links

DGU nr. 149.600

DGU nr. 149.603

DGU nr. 149.605