Renbæk Vandværk overvåger råvandet

Renbæk Vandværk vil øge antallet af analyser af vandværkets råvand.

Indsats
Renbæk Vandværk øger antallet af analyser for nitrat og sulfat i råvandet, der indvindes fra vandværkets to boringer, DGU nr. 149.412 og 149.433. Eventuelt skal analyserne tillige inkludere udvalgte miljøfremmede stoffer, såfremt der kommer indikation på, at sådanne  stoffer anvendes eller har været anvendt inden for vandværkets indvindingsoplande. Prøverne udtages skiftevis fra de to boringer. Med stigningen af antallet af analyser for de pågældende stoffer vil hyppigheden inklusive de regelbundne råvandsanalyser for de to boringer tilsammen være en pr. år.

Baggrund for indsatsen
Renbæk Vandværk indvinder vand fra to boringer, DGU nr. 149.412 og DGU nr. 149.433,  filtersat henholdsvis i 24-33 meter under terræn og i 169-181 meter under terræn. Grundvandet Renbæk Vandværk indvinder er i begge boringer godt og uforurenet. Bortset fra en enkel analyse fra 1985 udtaget fra DGU nr. 149.412, der viste 1.5 mg/liter nitrat, er der ikke truffet hverken nitrat, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i råvandet og ej heller i drikkevandet ved Renbæk Vandværk.

Indvindingsoplandene til vandværkets boringer strækker sig begge inden for et større sammenhængende område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Her har staten udpeget det terrænnære grundvandsmagasin, som Renbæk Vandværks korte boring er filtersat i, som det primære. Såvel de to indvindingsoplande som de omliggende OSD-arealer er ligeledes af staten tillige udpeget som indsatsområde (IO), hvor der skal gennemføres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Renbæk Vandværk vil derfor gennem hyppigere analyser overvåge udviklingen i nitrat- og sulfatindholdet i grundvandet i såvel det primære som i det dybtliggende magasin. Kendskab til udviklingen af sulfatindholdet i grundvandet vil bidrage med et varsel om en øget risiko for en eventuel efterfølgende forurening med nitrat.

I store dele af Renbæk Vandværks indvindingsoplande drives landbrugsarealerne på økologisk vis. Tønder Kommune vurderer derfor, at risikoen for forurening med pesticider og andre miljøfremmede stoffer er ringe. Derfor er der ikke planer om at øge hyppigheden af analyser af råvandet for disse stoffer.

Tidshorisont
Analysehyppigheden øges fra 2018 og planperioden ud, som beskrevet under afsnittet "Indsats", til én analyse hvert år fra skiftevis hver af de to indvindingsboringer, DGU nr. 149.412 og 149.433.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg