Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Renbæk Vandværks Indvindingsopland Økologisk drift

Økologisk drift

Grundvandsdannelsen ved Renbæk Vandværk søges gennem økologisk drift af landbrugsarealer friholdt for belastning med pesticider og nitrat.

Indsats
Renbæk Vandværk søger gennem aftaler om økologisk drift af landbrugsarealer, som strækker sig ind over vandværkets indvindingsoplande, at reducere belastningen med pesticider og nitrat af
grundvandet, som dannes på arealerne.

Baggrund for indsatsen
Renbæk Vandværks indvinding af grundvand sker fra et område, som Naturstyrelsen har kortlagt til at have en stor sårbarhed med hensyn til nitrat (NFI), og det samlede areal er derfor udpeget som indsatsområde (IO), hvor der skal gøres en særlig indsats for at sikre grundvandet mod forurening
.

Renbæk Vandværk og ejere af landsbrugsarealer i vandværkets indvindingsoplande har derfor indgået aftaler, som indebærer, at anseelige dele af den halvdel af oplandene, der ligger tættest på vandværkets indvindingsboringer, drives økologisk.

Hovedparten af de arealer, der indtil videre drives økologisk, ejes af Kriminalforsorgen, mens knap en femtedel drives af en privat landmand. Det er vandværkets ønske at øge den økologisk drevne andel af landbrugsarealet i indvindingsoplandene.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.