Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Renbæk Vandværks Indvindingsopland

Indsatser i Renbæk Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Renbæk Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Renbæk Vandværks delvist sammenfaldende to indvindingsoplande er begge vurderet til at have stor nitratsårbarhed. Og hele området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Der drives landbrug i den vestlige halvdel af indvindingsoplandene, mens Hønning Plantage strækker sig over den østlige halvdel. I den sydvestlige del, hvor også vandværkets kildefelt er placeret, dækker Renbæklejren en del af arealerne. Begge oplande samt de omgivende arealer er udpeget som indsatsområde (IO) til beskyttelse af grundvandet.

Renbæk Vandværk indvinder vand fra to boringer, DGU nr. 149.412 og DGU nr. 149.433,  filtersat henholdsvis i 24-33 meter under terræn og i 169-181 meter under terræn. Grundvandet Renbæk Vandværk indvinder er i begge boringer godt og uforurenet. Bortset fra en enkel analyse fra 1985, der viste 1.5 mg/liter nitrat, udtaget fra DGU nr. 149.412, er der ikke truffet hverken nitrat, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i råvandet og ej heller i drikkevandet ved Renbæk Vandværk.

Indvindingsoplandene til vandværkets boringer strækker sig begge inden for et større sammenhængende område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Her har staten udpeget det terrænnære grundvandsmagasin, som Renbæk Vandværks korte boring er filtersat i, som det primære. Såvel de to indvindingsoplande som de omliggende OSD-arealer er af staten tillige udpeget som indsatsområde (IO), hvor der skal gennemføres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening. Boring DGU nr. 149.412 er filtersat i et forholdsvist terrænnært magasin, og mere end halvdelen af det vand, der indvindes herfra, er yngre end 25 år. Boring DGU nr. 149.433 er derimod filtersat i et dybtliggende magasin, hvor halvdelen af råvandet er mere end 200 år gammelt.

Der er ikke registreret forurenede lokaliteter i Renbæk Vandværks indvindingsoplande og ej heller i de tilgrænsende arealer.

Da det samlede areal, som Renbæk Vandværks indvindingsoplande dækker, er udpeget som IO, skal der indenfor hele oplandet gennemføres indsatser for at beskytte grundvandet. Renbæk Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Renbæk Vandværk informerer forbrugere og borgere om grundvandsvenlig adfærd.

IVO

Vv

Løbende

Renbæk Vandværk overvåger råvandet.
Vandværket overvåger gennem vandanalyser råvandets kvalitet.

VvB

Vv

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Renbæk Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde.

IVO

Vv

Løbende 

Tilsyn med - samt renovering af - indvindingsboringer
Renbæk Vandværk fører tilsyn med de to indvindingsboringer samt udskifter de tilhørende råvandsstationer med henblik på bl.a. at finde og udbedre eventuelle utætheder samt sikre indvindingen mod forurening via boringerne.

 VvB

Vv 2017 / 2018

Skånsom indvinding
Renbæk Vandværk vil fortsætte indvindingen af grundvand på skånsom vis.

 Vv

 Vv

 2017 / 2018

Økologisk drift af landbrugsarealer i indvindingsoplande
Renbæk Vandværk søger gennem aftaler om økologisk drift af landbrugsarealer i vandværkets indvindingsoplande at reducere belastning med pesticider og nitrat af grundvandet, som dannes i indvindingsoplandene.

 Vv Vv Løbende

25 meter beskyttelseszone 
Renbæk Vandværk sikrer, at regler om 25 meter zonen bliver overholdt.

VvB

Vv

Løbende

Anden myndighed 
Tønder Kommune anmoder andre myndigheder om, at de opprioriterer deres grundvandsopgaver, og kommunen orienterer om eventuelle ulovlige forhold, som disse myndigheder administrerer.

IO

TK

Løbende

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med Renbæk Vandværk, om der skal udlægges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved vandværkets kildefelt.

VvB

TK

2017/2018

Information fra kommunen
Tønder Kommune informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd.

IO

TK

Løbende

Tønder Kommunes overvågning
Kommunen vil følge udviklingen af indholdet af nitrat og sulfat i råvandet samt eventuelt af forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VvB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde.

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Tønder Kommune foranlediger og påser, at kendte ubenyttede boringer og brønde sløjfes.

IO

TK

2017/2018

Opfølgning på planen
Tønder Kommune - eventuelt efter samråd med Renbæk Vandværk - fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser for Koordinationsforum.

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2017

Vurdering af behovet for revidering af planen
Tønder Kommune vurderer med fem års interval behovet for revidering af planen.

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

DGU nr. 149.412

DGU nr. 149.433