Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Lovrup Vandværks Indvindingsopland Vandværket overvåger grund- og råvand

Lovrup Vandværk overvåger råvandet

Lovrup Vandværk overvåger grund- og råvand på grundlag af analyser af vandværkets råvand fra de to indvindingsboringer samt eventuelt af grundvand fra en eksisterende boring i indvindingsoplandet.

Indsats
Lovrup Vandværk overvåger råvandet på basis af boringskontroller fra vandværkets to indvindingsboringer, DGU nr. 158.535 og 158.897, hvor analysehyppigheden vil blive øget. Lovrup Vandværk vil herudover udtage vandprøver fra en kort boring i vandværkets indvindingsopland placeret i området i eller nordøst for Overby. Eksisterer der ikke allerede en egnet boring, vil vandværket etablere en. Det øgede antal vandanalyser, som også skal inkludere nitrat og sulfat, vil give vandværket mulighed for mere detaljeret at følge tendenser i udviklingen i kvaliteten af råvandet ved kildepladsen samt af grundvandet i indsatsområdet i den nordøstligste del af indvindingsoplandet.

Baggrund for indsatsen
Lovrup Vandværk har siden 1978 indvundet vand fra boringen DGU nr. 158.535 og siden 2007 tillige indvundet fra den nyeste boring, DGU nr. 158.897. Boringerne er begge filtersat i ca. 19-24 meters dybde i et grundvandsmagasin, som af det daværende Naturstyrelsen blev benævnt det 'øvre primære magasin'. Det er grundvandet i dette primære magasin, indsatserne tager sigte på at beskytte. Der er et lille og konstant indhold af nitrat på cirka 2 mg/liter i det relativt terrænnære grundvand, Lovrup Vandværk indvinder. Der er ikke påvist pesticider i råvandet fra vandværkets boringer. Analyser fra boringer i området øst for vandværkets kildefelt viser nitratkoncentrationer på mere 10 mg/liter. 

Da grundvandet, vandværket indvinder, dannes nordøst for vandværket og derfra strømmer mere eller mindre horisontalt i undergrunden i retning mod kildepladsen, kan overvågning af den fremtidige vandkvalitet ske på grundlag af analyser af vandprøver udtaget fra boringer i indvindingsoplandet nordøst for indvindingsboringen. Det er baggrunden for, at Lovrup Vandværk vil udtage prøver til analyse fra en kort boring i Overby eller i indvindingsoplandet nordøst herfor. Disse analyser vil tilsammen med de ekstra boringskontroller samtidig afspejle grundvandskvaliteten ved Lovrup Vandværks kildefelt og i den del af Lovrup Vandværks indvindingsopland, der helt mod nordøst er udpeget som indsatsområde.

Med analyserne af det terrænnære grundvand ved boringen opstrøms kildefeltet øges vandværkets viden om den fremtidige vandkvalitet og dermed mulighederne for at komme en eventuel forurening i forkøbet.

Tidshorisont
Analysehyppigheden øges og udvides fra 2018 som beskrevet under afsnittet "Indsats".

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg