Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Lovrup Vandværks Indvindingsopland Tilsyn med vandværkets boringer

Tilsyn med vandværksboringer

Lovrup Vandværk fører løbende tilsyn med vandværksboringerne og sørger for at udbedre eventuelle fejl.

Indsats
Lovrup Vandværk vil løbende føre tilsyn med vandværkets to boringer, DGU nr. 158.535 og 158.897, og de tilhørende overbygninger samt påse, at de er tætte, således at indvindingen sikres mod en eventuel forurening som følge af 'kortslutning' af grundvandsmagasinerne i undergrunden eller som følge af nedsivning af overfladevand til grundvandet. Vandværket sørger samtidig for, at eventuelle fejl hurtigt udbedres.

Baggrund for indsatsen
Hvis en boring - herunder forerøret, som nede i undergrunden afgrænser borehullet mod de omgivende jordlag - ikke er tæt, er der risiko for, at vand kan strømme mellem ellers adskilte grundvandsmagasiner. Herved vil forurening i uheldigt fald kunne spredes fra forurenede til hidtil uforurenede magasiner.

Utætheder i en boring kan forekomme ved samlinger i forerøret, sådan at grundvand fra ét grundvandsmagasin strømmer ind i forerøret et sted og ud af forerøret et andet sted. Herved er der risiko for, at en eventuel forurening spredes mellem grundvandsmagasiner, som boringen gennemtrænger. Utætheden kan også forekomme uden for forerøret. Det kan ske, hvis de lerforseglinger, som ellers skal adskille forskellige grundvandsmagasiner, enten ikke er udført korrekt eller, hvis de i tidens løb helt eller delvist er blevet opløst. Herved vil grundvand langs ydersiden af forerøret kunne strømme mellem forskellige magasiner, hvorved en eventuel forurening også kan spredes. Man omtaler ofte situationen som en "kortslutning" af grundvandsmagasiner.

Det er også vigtigt, at en borings overbygning er holdbar, tæt og tør, så den sikres mod fysisk overlast (eksempelvis påkørsel eller indbrud) og mod, at overfladevand kan sive ned i boringen. Indretningen af boringens overbygning skal i øvrigt følge boringsbekendtgørelsens anvisninger. Ligeledes er det vigtigt løbende at sikre, at der ikke opstår fejl og utætheder i boringerne.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.