Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Lovrup Vandværks Indvindingsopland Kommunen overvåger grundvandet

Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen af udvalgte stoffer i vandværkets råvand.

Indsats
Tønder Kommune vil nøje følge udviklingen af indholdet i - indtil videre - nitrat og sulfat i Lovrup Vandværks råvand.

Baggrund for indsatsen
Hidtil er der ikke truffet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i Lovrup Vandværks råvand. I en boring i oplandet i nordøst for kildepladsen er der dog påvist koncentrationer over 10 mg/liter. Da indsatsområdet, som staten har udpeget, ligger øst herfor, og da grundvandet strømmer i vestlig retning, vil Tønder Kommune overvåge grundvandet.

Tønder Kommunes overvågning af grundvandet ved Lovrup Vandværk vil i første omgang alene tage sigte på at følge udviklingen i nitrat og sulfat i vandværkets grund- og råvand. Men via analyserne, som vandværket vil foretage fra en relativt terrænnært filtersat boring ved Overby eller nordøst herfor, vil Tønder Kommune ligeledes holde øje med udviklingen i vandkvaliteten. Herved opnår vi tidligt at få forvarsel om et eventuelt gennembrud af nitratnedsivning. Samtidig kan eventuelle fund af nitrat i råvandet indikerer, at pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, såfremt de benyttes eller tidligere har været benyttet i vandværkets opland, vil kunne trænge ned i grundvandet. Skulle det mod forventning ske, må overvågningen udvides til at også omfatte de pågældende stoffer eller grupper af stoffer.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes så ofte de foreligger.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside