Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Lovrup Vandværks Indvindingsopland

Indsatser i Lovrup Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Lovrup Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Hele Lovrup Vandværks indvindingsopland er af den daværende Naurstyrelsen vurderet til at have en stor nitratsårbarhed. Naturstyrelsen har i de sårbare områder afgrænset - og siden formelt udpeget - nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) der, hvor grundvandstrykket er nedadrettet, og der således sker grundvandsdannelse. På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen har Naturstyrelsen herefter udpeget den østligste del af NFI-området som indsatsområde (IO) for beskyttelse af grund- og drikkevand.

Lovrup Vandværk indvinder grundvand fra to boringer, DGU nr. 158.535 og 158.897, som er udført og taget i drift i henholdsvis 1978 og 2007. Begge boringer er alle filtersat i et terrænnært grundvandsmagasin, som af Naturstyrelsen benævnes det øvre "primære magasin". Lerdæklaget over magasinet er med cirka 7 meter tykkest ved kildefeltet og bliver tyndere ude i oplandet. 

Råvandet i vandværkets to indvindingsboringer har et lille og konstant indhold af nitrat på cirka 2 mg/liter. I en boring øst for kildefeltet er der dog registreret nitrat i koncentrationer på mere end 10 mg/liter. Der er ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i råvandet fra Lovrup Vandværks boringer.

Der er ikke registreret forurenede lokaliteter inden for Lovrup Vandværks indvindingsopland.

Lovrup Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet i vandværkets indvindingsopland. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om de forskellige indsatser ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Lovrup Vandværk informerer forbrugere og borgere om grundvandsvenlig adfærd.

IVO

Vv

Løbende

Lovrup Vandværk overvåger grund- og råvand
Vandværket overvåger gennem vandanalyser grundvandets kvalitet. Overvågningen sker via analyser af vandprøver fra vandværkets egne boringer og eventuelt fra en eksisterende boring placeret i vandværkets indvindingsopland.

VvB og IVO

Vv

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Lovrup Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde.

IVO

Vv

Løbende 

Tilsyn med indvindingsboringer
Lovrup Vandværk fører jævnligt tilsyn med vandværkets boringer for at forebygge og eventuelt udbedre eventuelle utætheder samt sikre indvindingen mod forurening via boringerne.

 VvB

Vv 2017 / 2018

Skånsom indvinding
Lovrup Vandværk vil arbejde for, at indvindingen af grundvand sker på skånsom vis.

 Vv

 Vv

2017 / 2018

25 meter beskyttelseszone
Lovrup Vandværk sikrer, at regler om 25 meter zonen bliver overholdt.

VvB

Vv

2017 / 2018

Anden myndighed 
Tønder Kommune anmoder andre myndigheder om, at de opprioriterer deres grundvandsopgaver, og kommunen orienterer om eventuelle ulovlige forhold, som disse myndigheder administrerer.

IO

TK

Løbende

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med Lovrup Vandværk, om der skal udlægges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved vandværkets kildefelt.

VvB

TK

2017/2018

Information fra kommunen
Tønder Kommune informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd.

IO

TK

Løbende

Tønder Kommunes overvågning
Kommunen vil følge udviklingen i indholdet af nitrat og sulfat i grundvandet samt af forekomsten af eventuelt problematiske stoffer i vandværkets råvand.

IO  VvB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde.

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Tønder Kommune foranlediger og påser, at kendte ubenyttede boringer og brønde sløjfes.

IO

TK

2017/2018

Opfølgning på planen
Tønder Kommune - eventuelt efter samråd med Lovrup Vandværk - fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser for Koordinationsforum.

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2017

Vurdering af behovet for revidering af planen
Tønder Kommune vurderer med fem års interval behovet for revidering af planen.

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

DGU nr. 158.535

DGU nr. 158.897