Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Gasse Vandværks Indvindingsopland Vandværket overvåger grund- og råvand

Gasse Vandværk overvåger råvandet

Gasse Vandværk øger antallet af analyser af vandværkets råvand og vil gennemføre analyser af grundvand fra værkets reserveboringer samt fra en markvandingsboring i indvindingsoplandet.

Indsats
Gasse Vandværk øger hyppigheden af boringskontroller fra vandværkets aktive indvindingsboring, DGU nr. 149.488, til minimum en kontrol hvert andet år. Desuden vil vandværket gennemføre analyser af det terrænnære grundvand via vandprøver fra værkets reserveboringer, DGU nr. 149.218,  149.469 og  149.470. Gasse Vandværk vil herudover udtage vandprøver fra den dybe markvandingsboring, DGU nr.  149.530, godt en halv kilometer nordøst for vandværket, for at analysere det dybtliggende grundvand opstrøms for vandværkets kildefelt. Den øgede boringskontrolhyppighed, som også skal inkludere nitrat og sulfat, vil give vandværket mulighed for mere detaljeret at følge tendenser i udviklingen i råvandskvaliteten og dermed komme et eventuelt gennembrud af nitrat i forkøbet. Med analyserne af det terrænnære grundvand ved reserveboringerne samt af det dybtliggende grundvand ved markvandingsboringen øges vandværkets viden om den fremtidige vandkvalitet og dermed mulighederne for at komme en eventuel forurening i forkøbet.

Baggrund for indsatsen
Gasse Vandværk har siden begyndelsen af 1990'erne indvundet vand fra boringen DGU nr. 149.488,  som er filtersat 200-224 meter under terræn. Det dybtliggende grundvand, Gasse Vandværk herved indvinder, er ikke forurenet med hverken nitrat eller pesticider.

Analyser fra vandværkets reserveboringer, DGU nr. 149.469 og 149.470, har imidlertid vist nitratkoncentrationer på op mod 40 mg/liter og sulfatkoncentrationer på mere 60 mg/liter. Reserveboringernes filterdybder kendes ikke præcist, men det vurderes, at de er tættere på terrænoverfladen end 50 meter. Analyserne fra reserveboringerne repræsenterer derfor det relativt terrænnære grundvand. Staten har udpeget det "øvre magasin", der under det terrænnære grundvand i cirka 120-160 meters dybde strækker i sig i hele området, som det 'primære magasin'. Det er grundvandet i det primære magasin, indsatserne skal beskytte. Da stigende og høje sulfatkoncentrationer ofte forvarsler nedsivning af nitrat fra terrænoverfladen, er det vigtigt at overvåge udviklingen i såvel sulfat- som nitratindholdet i det terrænnære grundvand ved reserveboringerne.

Da grundvandet, vandværket indvinder, dannes nordøst for vandværket og derfra strømmer mere eller mindre horisontalt dybt i undergrunden hen til filtret, kan overvågning af den fremtidige vandkvalitet bedst ske på grundlag af analyser af vandprøver udtaget fra boringer filtersat i samme dybde og nordøst for vandværkets dybe indvindingsboring. Markvandingsboringen, DGU nr.  149.530, er netop placeret i indvindingsoplandet nordøst for vandværkets kildefelt og filtesat i samme niveau som indvindingsboringen. En eventuel forurening af magasinet, vandværket indvinder grundvand fra, vil derfor kunne ses i analyser fra markvandingsboringen flere år, inden den når filtret i indvindingsboringen.

Tidshorisont
Analysehyppigheden øges og udvides fra 2018 som beskrevet under afsnittet "Indsats".

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg