Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Gasse Vandværks Indvindingsopland Kommunen overvåger grundvandet

Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen af udvalgte stoffer i vandværkets råvand.

Indsats
Tønder Kommune vil nøje følge udviklingen af indholdet af - indtil videre - nitrat og sulfat i Gasse Vandværks råvand.

Baggrund for indsatsen
Hidtil er der ikke truffet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i Gasse Vandværks råvand. Det skyldes formentlig, at indvindingen sker fra et dybtliggende velbeskyttet grundvandsmagasin. Nitrat og sulfat er derimod begge truffet i ret høje koncentrationer i analyser af vandprøver fra reserveboringerne, DGU nr. 149.469 og 149.470, der alle er filtersat mere terrænnært.

Tønder Kommunes overvågning af grundvandet ved Gasse Vandværk vil derfor i første omgang alene tage sigte på at følge udviklingen i nitrat og sulfat i vandværkets grund- og råvand. Herved opnår man at få forvarsel om et eventuelt gennembrud af nitratnedsivning. Samtidig kan eventuelle fund af nitrat i råvandet indikerer, at pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, såfremt de benyttes eller tidligere har været benyttet i vandværkets opland, vil kunne trænge ned i grundvandet. Skulle det mod forventning ske, må overvågningen udvides til at også omfatte de pågældende stoffer eller grupper af stoffer.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes så ofte de foreligger.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside