Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Gasse Vandværks Indvindingsopland

Indsatser i Gasse Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Gasse Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Det øvre magasin i indvindingsoplandet til Gasse Vandværks indvindingsboring, DGU nr. 149.488, vurderes af Naturstyrelsen at have stor nitratsårbarhed. Den sydvestlige trediedel og en mindre del af den østlige del af indvindingsoplandet, hvor der sker grundvandsdannelse, er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). I størstedelen af indvindingsoplandet er arealanvendelsen landbrug og i mindre omfang skov og naturområder. Med udgangspunkt i arealanvendelsen er alle NFI-arealerne i indvindingsoplandet udpeget som indsatsområde (IO) til beskyttelse af grundvandet.

Gasse Vandværk har fire boringer, DGU nr. 149.218. 149.469, 149.470 samt 149.488, men vandværket indvinder alene grundvand fra den dybe boring, DGU nr. 149.488, der er filtersat i 200-224 meters dybde. Der er ved flere lejligheder registreret høje koncentrationer af nitrat i boringerne 149.469 og 149.470. Således viste analyser udtaget fra boringen 149.469 i 1993 og 2001 koncentrationer på henholdsvis 38  mg/liter og 39 mg/liter. Denne boring er som de to andre ældre boringer formentlig filtersat i et relativt terrænnært magasin, men der er kun egentlige registreringer af filterdybden for den ældste af disse tre boringer, DGU nr. 149.218, der er filtersat i 10.7-13.7 meter under terræn. Der er ikke påvist nitrat i den dybe boring, 149.488, idet analyseresultaterne i alle tilfælde har været under usikkerhedsmargenen. Der er ikke truffet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i hverken råvandet eller drikkevandet ved Gasse Vandværk. 

Der er ikke registreret forurenede lokaliteter i Gasse Vandværks indvindingsopland og ej heller i de tilgrænsende arealer.

Indvindingsoplandet til vandværkets aktive indvindingsboring strækker sig inden for et større sammenhængende område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Her har staten udpeget grundvandsmagasinet, som i en mere terrænnær dybde i hele området strækker sig over magasinet, som Gasse Vandværk indvinder fra, som det 'primære' grundvandsmagasin. Staten benævner dette primære magasin "det øvre magasin". Det indebærer, at de dele af indvindingsoplandet, staten har udpeget som indsatsområder (IO), skal behandles, som hvis indvindingen skete fra det øvre magasin, uanset den faktisk sker fra et dybtliggende velbeskyttet grundvandsmagasin.

Det er i de dele af Gasse Vandværks indvindingsopland, der er udpeget som IO, der skal gennemføres indsatser for at beskytte vandet i det primære grundvandsmagasin. Gasse Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Gasse Vandværk informerer forbrugere og borgere om grundvandsvenlig adfærd.

IVO

Vv

Løbende

Gasse Vandværk overvåger grund- og råvand
Vandværket overvåger gennem vandanalyser grundvandets kvalitet. Overvågningen sker via analyser af vandprøver fra vandværkets egne boringer samt fra en markvandingsboring placeret i vandværkets indvindingsopland.

VvB

Vv

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Gasse Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde.

IVO

Vv

Løbende 

Tilsyn med indvindingsboring og klarlægning af filterdybder i nødforsyningsboringer
Gasse Vandværk fører jævnligt tilsyn med vandværkets boringer for at finde og udbedre eventuelle utætheder samt sikre indvindingen mod forurening via boringerne. Desuden klarlægges dybder af nødforsyningsboringernes filtre, sådan at disse boringer kan benyttes til overvågning af det overfladenære grundvand.

 VvB

Vv 2017 / 2018

Skånsom indvinding
Gasse Vandværk vil arbejde for, at vandværkets indvinding af grundvand foregår på skånsom vis.

 Vv

 Vv

 2017 / 2018

25 meter beskyttelseszone 
Gasse Vandværk sikrer, at regler om 25 meter zonen bliver overholdt.

VvB

Vv

Løbende

Anden myndighed 
Tønder Kommune anmoder andre myndigheder om, at de opprioriterer deres grundvandsopgaver, og kommunen orienterer om eventuelle ulovlige forhold, som disse myndigheder administrerer.

IO

TK

Løbende

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med Gasse Vandværk, om der skal udlægges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved vandværkets kildefelt.

VvB

TK

2017/2018

Information fra kommunen
Tønder Kommune informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd.

IO

TK

Løbende

Tønder Kommunes overvågning
Kommunen vil følge udviklingen i indholdet af nitrat og sulfat i grundvandet samt af forekomsten af eventuelt problematiske stoffer i vandværkets råvand.

IO  VvB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde.

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Tønder Kommune foranlediger og påser, at kendte ubenyttede boringer og brønde sløjfes.

IO

TK

2017/2018

Opfølgning på planen
Tønder Kommune - eventuelt efter samråd med Gasse Vandværk - fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser for Koordinationsforum.

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2017

Vurdering af behovet for revidering af planen
Tønder Kommune vurderer med fem års interval behovet for revidering af planen.

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

DGU nr. 149.218

DGU nr. 149.469

DGU nr. 149.470

DGU nr. 149.488