Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Frifelt Vandværks Indvindingsopland Vandværket overvåger grund- og råvand

Frifelt Vandværk overvåger råvandet

Frifelt Vandværk vil øge antallet af analyser af vandværkets råvand.

Indsats
Frifelt Vandværk øger antallet af boringskontroller sådan, at der hvert år foretages en kontrol fra skiftevis hver af de tre indvindingsboringer, DGU nr. 149.394, 149.464 og 149.520. Indsatsen repræsenterer en øgning på 33% i forhold til lovkravet, hvorefter der hvert fjerde år skal udføres boringskontrol i hver enkelt af de tre boringer. Boringskontroller er analyser af det grundvand, som indvindes ved boringerne, og omfatter en lang række stoffer, herunder pesticider inklusive pesticidnedbrydningsproduktet 2,6-dichlorbenzamid (BAM). Den øgede boringskontrolhyppighed vil bidrage med et mere detaljeret billede af udviklingen i råvandskvaliteten. Herved kan vandværket - eventuelt i samråd med kommunen eller en rådgiver - justere fordelingen af oppumpningen mellem de tre boringer og dermed reducere risikoen for, at BAM forureningen spreder sig til Frifelt Vandværks nyeste indvindingsboring, DGU nr. 149.520.

Baggrund for indsatsen
Frifelt Vandværk har gennem flere år haft et stigende indhold af BAM i to af vandværkets indvindingsboringer, DGU nr. 149.394 og 149.464, udført i henholdsvis 1980 og 1989. Koncentrationen af BAM er i alle analyser under grænseværdien på 0.1 µg. I vandværkets tredje og nyeste boring, DGU nr. 149.520, der er udført i 1994, er der hidtil ikke påvist BAM og ej heller anden forurening. De tre indvindingsboringer, der er placeret på vandværkets grund inden for en indbyrdes afstand på mindre end 25 meter, er alle filtersat i cirka 50 meters dybde under 6-14 meter lerdække. Oppumpningen, der sædvanligvis er ligeligt fordelt mellem de tre boringer, sker således fra det samme grundvandsmagasin. Da indvindingen gennem de senere år er øget med mere end 50%, er risikoen, for at også den nye boring, DGU nr. 149.520, forurenes med BAM, temmelig høj.

Tidshorisont
Boringskontrolhyppigheden øges fra 2017 og planperioden ud til én kontrol hvert år fra skiftevis hver af de tre indvindingsboringer, DGU nr. 149.394, 149.464 og 149.520.

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg