Skånsom indvinding

Frifelt Vandværk vil arbejde for en skånsom indvinding, sådan at oppumpningen over lange perioder er mindst mulig.

Indsats
Frifelt Vandværk vil arbejde for, at indvindingen af grundvand sker med lavest mulige flow, således at sænkningen af grundvandstrykket i og omkring indvindingsboringerne bliver mindst muligt.

Baggrund for indsatsen
Når indvindingen sker aggressivt med stort pumpeflow og hyppige pumpe-start og -stop, sænkes grundvandstrykket ekstra meget med risiko for, at forurening i over- og omkringliggende jordlag 'trækkes'/suges i retning mod boringernes filtre og herfra videre ind i vandværket
. Samtidig vil der kunne ske beluftning/iltning af jordlag og grundvand, hvorved hastigheden af de kemiske processer i undergrunden øges. Hvis det sker, vil naturlige og eventuelle forurenende stoffer kunne frigives fra jordlagene og derved strømme med grundvandet ind i værket og i sidste ende ud til forbrugerne. Desuden kan den hyppige start og stop af oppumpningen medføre, at der sker en 'omrøring' af grundvandet ved vandværkets kildefelt, hvilket ligeledes kan bidrage til forurening af det råvand, vandværket indvinder.

Frifelt Vandværk har gennem snart 10 år indvundet grundvand forurenet med pesticidnedbrydningsproduktet 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) i stadigt stigende koncentrationer. Endnu er koncentrationerne under grænseværdien for drikkevand, og det er kun to af vandværkets tre boringer, der indvinder pesticidforurenet vand. En aggressiv indvinding vil imidlertid kunne resulterer i, at BAM eller andre pesticidrester også når den endnu uforurenede boring.
Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden

 

   

Links

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.