Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Frifelt Vandværks Indvindingsopland Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes.

Indsats
Tønder Kommune arbejder på, at ubenyttede boringer og brønde indenfor Frifelt Vandværks indvindingsopland bliver sløjfet.

Baggrund for indsatsen
Boringer og brønde udgør under visse omstændigheder adgangsveje for nedsivning af vand fra terrænoverfladen til undergrunden og er dermed latente kilder til forurening af grundvandet. Blandt årsagerne til, at brønde og boringer, der ikke længere anvendes, kan lede overfladevand i underliggende grundvandsmagasiner, er dels, at de kan være udført uden - eller med for ringe - lerforsegling til sikring mod bl.a. en sådan nedsivning. Og dels kan ubenyttede brønde og boringer forfalde, sådan at der i ellers forskriftmæssigt udførte brønde og boringer opstår utætheder, hvorigennem vand fra terrænoverfladen kan sive ned og forurene grundvandet.

Det er derfor vigtigt, at de ubenyttede boringer og brønde sløjfes forsvarligt, sådan at denne kilde til forurening af grund- og drikkevand reduceres.

For at sikre grundvandet mod forurening, er vi i Tønder Kommune derfor i gang med at kortlægge alle tilsyneladende ubenyttede boringer eller -brønde. Kortlægningen foretages inden for indsatsområderne (IO). Ved Frifelt dækker kortlægningen hele vandværkets indvindingsopland, da indsatsområdet er sammenfaldende med indvindingsoplandet. Ofte har ubenyttede boringer og brønde tidligere været anvendt til husholdning. Men når vandforsyningen af en ejendom overdrages til det almene vandværk indstilles vandindvindingen uden at den pågældende boring eller brønd sløjfes.

Det er kommunen, der har ansvaret for, at ejerne - for egen regning - sløjfer boringer og brønde, som ikke bruges. Vi vil derfor kontakte ejere af de ubenyttede boringer og -brønde, som vi bliver bekendt med, og spørge, hvilken anvendelse de pågældende boringer og brønde har. Hvor de vitterligt udfylder et formål andet end drikkevandsforsyning, kan der i visse tilfælde gives tilladelse til fortsat vandindvinding, forudsat det ikke er i konflikt med vandværkets indvinding. For at sikre at disse boringer og brønde ikke udgør en forureningstrussel for grundvandet, vil der blive ført tilsyn med, at de fortsat er indrettet forskriftmæssigt.

Boringer og brønde, der ikke bliver benyttet vil blive påbudt sløjfet.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.