Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Frifelt Vandværks Indvindingsopland

Indsatser i Frifelt Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Frifelt Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Hele indvindingsoplandet (IVO) til Frifelt Vandværk er vurderet til at have stor nitratsårbarhed. Og hele området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Der drives landbrug i hovedparten af IVO. I den sydvestlige del, hvor også vandværkets kildefelt er placeret, er det dog Frifelt by som strækker sig over arealerne. Hele oplandet er udpeget som indsatsområde (IO).

Frifelt Vandværk indvinder grundvand fra tre boringer DGU nr. 149.394, 149.464 og 149.520. Bortset fra en enkelt vandanalyse fra boringen 149.520 er der ikke truffet nitrat i det grundvand, som Frifelt Vandværk indvinder. Sulfatindholdet er dog forhøjet. Og da grundvandsmagasinet, hvorfra indvindingen sker, kun er dækket af relativt tynde lerlag, vurderes det, at vandet er sårbart med hensyn til nitrat. I to af de tre indvindingsboringer er der i flere vandprøver konstateret et stadigt stigende indhold af pesticidnedbrydningsproduktet 2 6-dichlorbenzamid (BAM). Grundvandet bliver indvundet fra et forholdsvist terrænnært magasin, og mere end halvdelen af det vand, der indvindes, er yngre end 25 år.

Der er på V1-niveau registreret tre potentielt forurenede lokaliteter i den vestligste del af oplandet - ”V1-niveau” betyder, at der er begrundet mistanke om jordforurening, men der er ikke sket nogen konkret kortlægning. Alle lokaliteterne er beliggende indenfor en afstand af 200 meter fra indvindingsboringerne. På den ene lokalitet er der påvist jordforurening med benzin og dieselolie.

Da hele Frifelt Vandværks indvindingsopland er udpeget som IO, skal der indenfor hele oplandet udføres indsatser for at beskytte grundvandet. Frifelt Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om indsatsemnerne ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Frifelt Vandværk informerer forbrugere og borgere om grundvandsvenlig adfærd.

IVO

Vv

Løbende

Frifelt Vandværk overvåger råvandet.
Vandværket overvåger gennem vandanalyser råvandets kvalitet.

VvB

Vv

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Frifelt Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde.

IVO

Vv

Løbende 

Eftersyn og eventuel renovering af indvindingsboringer
Frifelt Vandværk gennemfører tilsyn med indvindingsboringer med henblik på bl.a. at finde og udbedre eventuelle utætheder.

 VvB

Vv 2017 / 2018

Tilsyn med indvindingsboringer
Frifelt Vandværk fører tilsyn med indvindingsboringernes indretning og tæthed.

VvB

Vv Hvert år og hvert 2. år

Frifelt Vandværk etablere et program for overvågning af grundvandskvaliteten
Vandværket opstiller og iværksætter et program for overvågning af grundvandets kvalitet.

 IVO

Vv 

 2017 / 2018 og herefter løbende

Skånsom indvinding
Frifelt Vandværk etablerer skånsom indvinding.

 Vv

 Vv

 2017 / 2018

25 meter beskyttelseszone
Frifelt Vandværk sikrer, at regler om 25 meter zonen bliver overholdt.

VvB

Vv

Løbende

Etablering af dyb indvindingsboring
Afhængig af udviklingen i grund- og råvandskvaliteten etablerer Frifelt Vandværk eventuelt en dyb indvindingsboring til et dybereliggende grundvandsmagasin.

 Vv

 Vv

 ....

Anden myndighed 
Tønder Kommune anmoder andre myndigheder om, at de opprioriterer deres grundvandsopgaver, og kommunen orienterer om eventuelle ulovlige forhold, som disse myndigheder administrerer.

IO

TK

Løbende

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med Frifelt Vandværk, om der skal udlægges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved vandværkets kildefelt.

VvB

TK

2017/2018

Information fra kommunen
Tønder Kommune informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd.

IO

TK

Løbende

Tønder Kommunes overvågning
Kommunen overvåger nitratudvaskningen fra rodzonen og forekomsten af udvalgte forurenende stoffer i grundvandet

IO  VvB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde.

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Tønder Kommune foranlediger og påser, at kendte ubenyttede boringer og brønde sløjfes.

IO

TK

2017/2018

Opfølgning på planen
Tønder Kommune - eventuelt efter samråd med Frifelt Vandværk - fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser for Koordinationsforum.

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2017

Vurdering af behovet for revidering af planen
Tønder Kommune vurderer med fem års interval behovet for revidering af planen.

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsopland (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

DGU nr. 149.394

DGU nr. 149.464

DGU nr. 149.520