Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Døstrup Vandværks Indvindingsopland Vandværket overvåger grund- og råvand

Døstrup Vandværk overvåger råvandet

Døstrup Vandværk overvåger grund- og råvand på grundlag af analyser af vandværkets råvand i indvindingsboringen samt af grundvand fra værkets reserveboring og fra en eksisterende boring i indvindingsoplandet.

Indsats
Døstrup Vandværk overvåger råvandet på grundlag af boringskontroller fra vandværkets aktive indvindingsboring, DGU nr. 158.963. Desuden vil vandværket gennemføre analyser af grundvandet via vandprøver fra værkets reserveboring, DGU nr. 158.729. Døstrup Vandværk vil herudover udtage vandprøver fra en eksisterende boring i vandværkets indvindingsopland syd for Tevring og vest for Lovrup Skov for at analysere det terrænnære grundvand opstrøms vandværkets kildefelt og nedstrøms indsatsområdet. Døstrup Vandværk og kommunen vælger i samarbejde den bedst egnede boring på grundlag af placering og tæthed. Det øgede antal vandanalyser, som også vil inkludere nitrat og sulfat, vil give vandværket mulighed for mere detaljeret at følge tendenser i udviklingen i råvandskvaliteten og dermed komme et eventuelt gennembrud af nitrat i forkøbet.

Baggrund for indsatsen
Døstrup Vandværk har siden 2012 indvundet vand fra boringen DGU nr. 158.963,  som er filtersat i 58-64 meters dybde i et grundvandsmagasin, som af det daværende Naturstyrelsen blev benævnt det 'øvre primære'. Det er grundvandet i det primære magasin, indsatserne skal beskytte. Der er dog ikke registreret hverken nitrat eller pesticider i det relativt terrænnære råvand, Døstrup Vandværk indvinder.

Analyser fra boringer i området øst for vandværkets kildefelt viser imidlertid nitratkoncentrationer på mere 25 mg/liter. 

Da grundvandet, vandværket indvinder, dannes nordøst for vandværket og derfra strømmer mere eller mindre horisontalt i undergrunden i retning mod kildepladsen, kan overvågning af den fremtidige vandkvalitet ske på grundlag af analyser af vandprøver udtaget fra boringer i indvindingsoplandet nordøst for indvindingsboringen. Den påtænkte eksisterende boring vest for Lovrup Skov og syd for Tevring er placeret i indvindingsoplandet nordøst for vandværkets kildefelt og er derfor velplaceret. Analyser af grundvandet fra boringen vil samtidig afspejle grundvandskvaliteten i det område i Døstrup Vandværks indvindingsopland, som er udpeget som indsatsområde.

Med analyserne af det terrænnære grundvand ved boringen opstrøms kildefeltet øges vandværkets viden om den fremtidige vandkvalitet og dermed mulighederne for at komme en eventuel forurening i forkøbet.

Tidshorisont
Vandværket udtager fra 2017 vandprøver som beskrevet under afsnittet "Indsats".

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg