Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Døstrup Vandværks Indvindingsopland Kommunen overvåger grundvandet

Kommunen overvåger grundvandet

Vi vil følge udviklingen af udvalgte stoffer i vandværkets råvand.

Indsats
Tønder Kommune vil nøje følge udviklingen af indholdet af - indtil videre - nitrat og sulfat i Døstrup Vandværks råvand.

Baggrund for indsatsen
Hidtil er der ikke truffet nitrat eller pesticider og ej heller andre miljøfremmede stoffer i Døstrup Vandværks råvand. I boringer i oplandet øst for kildepladsen har analyser dog vist nitratkoncentrationer på mere end 10 mg/liter i to boringer. Da indsatsområdet, som staten har udpeget ligger øst herfor, og da grundvandet strømmer i vestlig retning vil Tønder Kommune overvåge grundvandet.

Tønder Kommunes overvågning af grundvandet ved Døstrup Vandværk vil i første omgang alene tage sigte på at følge udviklingen i nitrat og sulfat i vandværkets grund- og råvand. Men via analyserne, som vandværket vil foretage fra en eksisterende boring syd for Tevring og vest for Lovrup Skov, vil Tønder Kommune ligeledes holde øje med udviklingen i vandkvaliteten. Herved opnår man at få tidligt varsel om et eventuelt gennembrud af nitratnedsivning. Samtidig kan eventuelle fund af nitrat i råvandet indikerer, at pesticider eller andre miljøfremmede stoffer også vil kunne trænge ned i grundvandet. Skulle det mod forventning ske, må overvågningen udvides til at også omfatte de pågældende stoffer eller grupper af stoffer.

Tidshorisont
Vandanalyser vurderes så ofte de foreligger.

Til toppen af siden  

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Links

Tjek din vandkvalitet

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

GEUS hjemmeside