Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Døstrup Vandværks Indvindingsopland

Indsatser i Døstrup Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Døstrup Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Knap halvdelen af den vestligste del af Døstrup Vandværks indvindingsopland - den del som huser vandværkets kildefelt - er af den daværende Naurstyrelsen vurderet til at have en lille nitratsårbarhed. Naturstyrelsen vurderer samtidig, at den øvrige del af indvindingsoplandet har stor sårbarhed med hensyn til nitrat. Blandt andet derfor er den del af den sårbare del af indvindingsoplandet, hvori der dannes grundvand, udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen har Naturstyrelsen herefter udpeget den østligste del af NFI-området som indsatsområde (IO) for beskyttelse af grund- og drikkevand.

Døstrup Vandværk indvinder grundvand fra boringen DGU nr. 158.963, som er udført og sat i drift i 2012. Vandværket har endnu en boring, DGU nr. 158.729, som er udført i 1992, og som ikke benyttes i den almindelige indvinding, da råvandet fra denne boring kan være misfarvet. Begge boringer er alle filtersat i et relativt terrænnært grundvandsmagasin, som af Naturstyrelsen benævnes det øvre "primære magasin". Lerdæklaget over magasinet er ved kildefeltet væsentligt tykkere end 15 meter. Naturstyrelsen vurderer imidlertid, at tykkelsen af dæklaget inden for en relativ kort afstand aftager i østlig retning, således at lerdækket i hovedparten af indvindingsoplandet er tyndere end 5 meter. 

Der er ikke truffet nitrat i Døstrup Vandværks indvindingsboringer. I to boringer i den centrale del af indvindingsoplandet er der dog registreret nitrat i koncentrationer på mere end 10 mg/liter. Der er ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i råvandet fra Døstrup Vandværks boringer.

Der er ikke registreret forurenede lokaliteter inden for Døstrup Vandværks indvindingsopland.

Døstrup Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet i vandværkets indvindingsopland. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om de forskellige indsatser ved at vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Døstrup Vandværk informerer forbrugere og borgere om grundvandsvenlig adfærd.

IVO

Vv

Løbende

Døstrup Vandværk overvåger grund- og råvand
Vandværket overvåger gennem vandanalyser grundvandets kvalitet. Overvågningen sker via analyser af vandprøver fra vandværkets egne boringer samt fra en eksisterende boring placeret i vandværkets indvindingsopland. Døstrup Vandværk udvælger i samarbejde med kommunen den bedst egnede boring på grundlag af boringens placering og tæthed.

VvB

Vv

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Døstrup Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde.

IVO

Vv

Løbende 

Tilsyn med indvindingsboringer
Døstrup Vandværk fører jævnligt tilsyn med vandværkets boringer for at forebygge og eventuelt udbedre eventuelle utætheder samt sikre indvindingen mod forurening via boringerne.

 VvB

Vv 2017 / 2018

Skånsom indvinding
Døstrup Vandværk vil fortsat indvinde grundvand på skånsom vis.

 Vv

 Vv

 2017 / 2018

Anden myndighed 
Tønder Kommune anmoder andre myndigheder om, at de opprioriterer deres grundvandsopgaver, og kommunen orienterer om eventuelle ulovlige forhold, som disse myndigheder administrerer.

IO

TK

Løbende

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med Døstrup Vandværk, om der skal udlægges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved vandværkets kildefelt.

VvB

TK

2017/2018

Information fra kommunen
Tønder Kommune informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd.

IO

TK

Løbende

Tønder Kommunes overvågning
Kommunen vil følge udviklingen i indholdet af nitrat og sulfat i grundvandet samt af forekomsten af eventuelt problematiske stoffer i vandværkets råvand.

IO  VvB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde.

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Tønder Kommune foranlediger og påser, at kendte ubenyttede boringer og brønde sløjfes.

IO

TK

2017/2018

Opfølgning på planen
Tønder Kommune - eventuelt efter samråd med Døstrup Vandværk - fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser for Koordinationsforum.

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2017

Vurdering af behovet for revidering af planen
Tønder Kommune vurderer med fem års interval behovet for revidering af planen.

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

DGU nr. 158.729

DGU nr. 158.963