Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Arrild Vandværks Indvindingsopland Vandværket overvåger grund- og råvand

Arrild Vandværk overvåger råvandet

Arrild Vandværk øger antallet af analyser af vandværkets råvand samt af grundvandet ved værkets boring, DGU nr. 150.396.

Indsats
Arrild Vandværk øger hyppigheden af boringskontroller til minimum en kontrol hvert andet år fra begge vandværkets to aktive indvindingsboringer, DGU nr. 150.440 óg 150.745. Desuden vil Arrild Vandværk gennemføre analyser af det terrænnære grundvand opstrøms kildefeltet via vandprøver fra værkets boring, DGU nr. 150.396, ved fiskesøen øst for vandværket. Den øgede analysehyppighed, som også skal inkludere nitrat og sulfat samt pesticider., vil give vandværket mulighed for mere detaljeret at følge tendenser i udviklingen i råvandskvaliteten og dermed komme et eventuelt gennembrud af nitrat i forkøbet. Samtidig vil analyserne af det terrænnære grundvand ved boringen opstrøms kildefeltet øge vandværkets viden om den fremtidige vandkvalitet.

Baggrund for indsatsen
Arrild Vandværk har i mere end 25 år indvundet vand fra den dybe boring, DGU nr. 150.745, som er filtersat 180-202 meter under terræn. Samtidig indvinder vandværket grundvand fra den korte boring, DGU nr. 150.440.

Mens grundvandet, der indvindes fra den dybe boring er uforurenet, blev der i 2015 i en vandprøve, udtaget fra den korte indvindingsboring, DGU nr. 150.440, registreret en koncentration på 0.12 µg/liter af pesticidnedbrydningsproduktet, 2,6-Dichlorbenzamid (BAM). Grænseværdien er på 0.1 µg/liter. Samtidig har råvandet ved denne boring i den seneste analyse et nitratindhold på 9 mg/liter. Desuden er der i boringer i de to oplande, der afspejler indvindingen fra Arrild Vandværks to boringer, truffet nitrat i koncentrationer på mere end 15 mg/liter. Indholdet af sulfat i råvandet fra vandværkets korte invindingsboring viser en stigende tendens.

Vandanalyserne fra de korte boringer, DGU nr. 150.396 og 150.440, repræsenterer det relativt terrænnære grundvand i det "øvre magasin", der af staten er udpeget som det 'primære magasin'. Det er grundvandet i det primære magasin, indsatserne skal beskytte. Da stigende sulfatkoncentrationer ofte forvarsler nedsivning af nitrat fra terrænoverfladen, er det vigtigt at overvåge udviklingen i såvel sulfat- som nitratindholdet i det terrænnære grundvand ved de korte boringer. Samtidig ønsker vandværket nøje at overvåge udviklingen i indholdet af pesticid i grundvandet i det øvre magasin ved den korte indvindingsboring, DGU nr. 150.440.

Tidshorisont
Analysehyppigheden øges fra 2017 som beskrevet under afsnittet "Indsats".

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)

Pesticidfund

Nitratfund


Links

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg