Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Arrild Vandværks Indvindingsopland

Indsatser i Arrild Vandværks Indvindingsopland

Der skal indenfor Arrild Vandværks indvindingsopland udføres forskellige indsatser for at beskytte grundvandet mod forurening.

Arrild Vandværk indvinder grundvand fra to boringer, DGU nr. 150.440 og 150.745. Den første af disse to indvindingsboringer er kort og filtersat i 28-34 meter under terrænoverfladen, mens den anden er dyb og filtersat i 180-202 meters dybde. Arrild Vandværk råder foruden de to indvindingsboringer, DGU nr. 150.440 og 150.745, over endnu en kort boring, DGU nr. 150.396, som er filtersat i 17-23 meters dybde. Boringen, der er placeret 100 meter nord for den største af de to fiskesøer øst for Arrild Vandværk, anvendes dog ikke af vandværket. Boringen benyttes derimod af indehaveren af fiskesøerne til at indvinde vand til søerne.

Naturstyrelsen benævner grundvandsmagasinerne, som Arrild Vandværks to boringer indvinder vand fra, for henholdsvis 'det øvre magasin' og 'det nedre magasin'. Det øvre magasin vurderes af Naturstyrelsen at have stor nitratsårbarhed. Begge indvindingsoplande og de omgivende arealer er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Samtidig er NFI-arealet udpeget udpeget som indsatsområde (IO) for beskyttelse af grundvandet.

Arealerne i oplandet til den korte boring, DGU nr. 150.440, er dækket af skov og natur samt af et mindre omåde, der kan anvendes til landbrugsdrift. Arealerne i oplandet til den dybe boring, DGU nr. 150.745, er i vest delvist er sammenfaldende med indvindingsoplandet til den korte boring. I den vestlige del er dette opland dækket af skov og naturarealer, mens Arrild by dækker arealerne mod syd i den centrale del. Endelig anvendes den østlige trediedel af indvindingsoplandet til den dybe boring hovedsageligt til landbrugsdrift. Feriehusområdet, "Arrild Ferieby", strækker sig over størstedelen af oplandet til den korte boring og tillige over en ret stor del af oplandet til den dybe boring.

Der er ved flere lejligheder registreret nitrat på omkring 10 mg/liter i råvandet til den korte indvindingsboring, DGU nr. 150.440. Højeste indhold på 12 mg/liter blev truffet i 1993. Siden er indholdet faldet lidt, og senest er der i 2015 målt godt 9 mg/liter. I den dybe indvindingsboring, DGU nr. 150.745, er der ikke truffet nitrat. Ved enkelte boringer i indvindingsoplandene er der også fundet nitrat i grundvandet. Desuden viser beregninger, at udvaskningen af nitrat fra rodzonen er mere end 75 mg/liter på landbrugsarealer flere steder i oplandet til den dybe boring. Der blev i 2015 i en vandprøve fra vandværkets korte indvindingsboring registreret et indhold på 0.12 µg/liter af pesticidnedbrydningsproduktet 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), hvilket er over drikkevandsgrænsen på 0.1 µg/liter. Der foreligger ikke senere analyser af grundvandet ved denne boring. Der er ikke registreret yderligere fund af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i grundvandet i Arrild Vandværks to indvindingsoplandene. 

Der er i indvindingsoplandet til den dybe indvindingsboring registreret tre forureningslokaliteter, der er kortlagt på V1-niveau. At forureningerne er kortlagt på V1-niveau betyder, at der er begrundet - men ikke bekræftet - mistanke om, at jorden kan være forurenet.

Indvindingsoplandene til Arrild Vandværks to indvindingsboringer strækker sig inden for et større sammenhængende område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Her har staten udpeget det øverste magasin, som Arrild Vandværk via sin korte boring, DGU nr. 150.440, indvinder fra, som det 'primære' grundvandsmagasin. Det indebærer, at begge de to indvindingsoplande, også det der afspejler indvindingen fra den dybe boring, skal behandles, som hvis indvindingen skete fra det øvre magasin, uanset det faktisk sker fra et dybtliggende velbeskyttet grundvandsmagasin.

Hele arealet, som Arrild Vandværks to indvindingsoplande strækker sig over, er udpeget som indsatsområde (IO), hvor der skal gennemføres indsatser for at beskytte grundvandet i det primære magasin.

Arrild Vandværk og Tønder Kommune har i samarbejde formuleret indsatser, der forventes at kunne sikre grundvandets kvalitet. Indsatserne fremgår af tabellen herunder. Man kan læse mere om indsatserne ved vælge dem til venstre på siden.

Forkortelser i tabellen: Vv = Vandværk, TK = Tønder Kommune, IVO = Indvindingsopland,
VvB = Vandværksboringer og IO = Indsatsområde 

Indsats

Hvor

Ansvar

Tidshorisont

Information fra vandværket
Arrild Vandværk informerer forbrugere og borgere om grundvandsvenlig adfærd.

IVO

Vv

Løbende

Arrild Vandværk overvåger grund- og råvand
Vandværket overvåger gennem vandanalyser grundvandets kvalitet. Overvågningen sker via analyser af vandprøver fra vandværkets to indvindingsboringer samt fra den korte boring ved den store fiskesø øst for vandværket.

VvB

Vv

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde 
Arrild Vandværk informerer Tønder Kommune om ubenyttede boringer og brønde.

IVO

Vv

Løbende 

Tilsyn med vandværkets boringer
Arrild Vandværk fører jævnligt tilsyn med vandværkets boringer for at finde og udbedre eventuelle utætheder samt sikre indvindingen mod forurening via boringerne.

 VvB

Vv 2017 / 2018

Skånsom indvinding
Arrild Vandværk vil arbejde for, at vandværkets indvinding af grundvand foregår på skånsom vis.

 Vv

 Vv

 2017 / 2018

Anden myndighed 
Tønder Kommune anmoder andre myndigheder om, at de opprioriterer deres grundvandsopgaver, og kommunen orienterer om eventuelle ulovlige forhold, som disse myndigheder administrerer.

IO

TK

Løbende

BNBO
Tønder Kommune vurderer i fællesskab med Arrild Vandværk, om der skal udlægges et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) ved vandværkets kildefelt.

VvB

TK

2017/2018

Information fra kommunen
Tønder Kommune informerer borgerne om grundvandsvenlig adfærd.

IO

TK

Løbende

Tønder Kommunes overvågning
Kommunen vil følge udviklingen i indholdet af BAM, nitrat og sulfat samt af forekomsten af eventuelt problematiske stoffer i vandværkets råvand og i grundvandet.

IO  VvB

TK

Én gang årligt
Løbende

Tilsyn med boringer og brønde
Tønder Kommune fører et differentieret tilsyn med boringer og brønde.

IO

TK

Løbende

Ubenyttede boringer og brønde
Tønder Kommune foranlediger og påser, at kendte ubenyttede boringer og brønde sløjfes.

IO

TK

2017/2018

Opfølgning på planen
Tønder Kommune - eventuelt efter samråd med Arrild Vandværk - fremlægger hvert år en vurdering af effekten af planens indsatser for Koordinationsforum.

IO

TK/VV

Hvert år
1. gang 2017

Vurdering af behovet for revidering af planen
Tønder Kommune vurderer med fem års interval behovet for revidering af planen.

IO

TK

Hvert 5. år
1. gang 2022

Til toppen af siden

 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Indsatsområde (IO)

25 meter beskyttelseszone

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)


Links

DGU nr. 150.440

DGU nr. 150.745

DGU nr. 150.396