Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Retningslinjer og indsatser Indsatser i Arrild Vandværks Indvindingsopland Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde

Ubenyttede boringer og brønde skal sløjfes.

Indsats
Tønder Kommune arbejder på, at ubenyttede boringer og brønde indenfor Arrild Vandværks indvindingsoplande sløjfes.

Baggrund for indsatsen
Boringer og brønde udgør under visse omstændigheder adgangsveje for nedsivning af vand fra terrænoverfladen til undergrunden og kan derfor være latente kilder til forurening af grundvandet. Blandt årsagerne til, at brønde og boringer, der ikke længere anvendes, kan lede overfladevand i underliggende grundvandsmagasiner, er dels, at de kan være udført uden - eller med for ringe - lerforsegling til sikring mod bl.a. en sådan nedsivning. Og dels kan ubenyttede brønde og boringer forfalde, sådan at der i ellers forskriftmæssigt udførte brønde og boringer opstår utætheder, hvorigennem vand fra terrænoverfladen kan sive ned og forurene grundvandet.

Det er derfor vigtigt, at de ubenyttede boringer og brønde sløjfes forsvarligt, sådan at denne kilde til forurening af grund- og drikkevand så vidt muligt elimineres.

For at sikre grundvandet mod forurening er vi i Tønder Kommune derfor i gang med at kortlægge alle tilsyneladende ubenyttede boringer og brønde. Kortlægningen foretages i første omgang inden for indsatsområderne (IO) for beskyttelse af grundvand. I Arrild Vandværks indvindingsoplande er det samlede areal udpeget som indsatsområde (IO).

I mange tilfælde har ubenyttede boringer og brønde tidligere været anvendt til husholdning. Men når vandforsyningen af en ejendom overgår til det almene vandværk, indstilles vandindvindingen - ofte uden, at den pågældende boring eller brønd sløjfes.

Det er kommunen, der har ansvaret for, at ejerne - for egen regning - sløjfer boringer og brønde, som ikke bruges. Vi vil derfor kontakte ejere af de ubenyttede boringer og brønde, som vi bliver bekendt med, og spørge, hvilken anvendelse de pågældende boringer og brønde har. Hvor de vitterligt udfylder et formål andet end drikkevandsforsyning, kan der i visse tilfælde gives tilladelse til fortsat vandindvinding, forudsat det ikke er i konflikt med vandværkets indvinding. For at sikre at, disse boringer og brønde ikke udgør en forureningstrussel for grundvandet, vil der blive ført tilsyn med, at de fortsat er indrettet forskriftmæssigt.

Boringer og brønde, der ikke bliver benyttet, vil blive påbudt sløjfet.

Tidshorisont
Løbende.

Til toppen af siden 

 

 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.