Vandbalance og ressourceudnyttelse

Grundvandet dannes af nedbør, der i kortlægningsområdet siver ned i jordlagene. Hertil kommer vand, der - blandt andet - i det dybtliggende grundvandsmagasin fra øst strømmer ind i området. Den del af regnvandet, der ved terrænoverfladen siver ned i undergrunden og herved bliver grundvand, fordeler sig i de underliggende jordlag. Langs vandløb og søer i lavereliggende områder vil en del af grundvandet fra det øvre magasin sive ud og op og derved bidrage til de overfladevandforekomsternes 'vandforsyning'. Indvinding af grundvand til drikkevand og erhverv sker hovedsagligt fra de to primære magasiner.

Vandbalancen beskriver forholdet mellem nedbør, fordampning, afstrømning og oppumpning af vand i et afgrænset område. I praksis er det vanskeligt at afgrænse et område, sådan at der ikke foregår strømning af vand ind og ud af området.

Som led i grundvandskortlægningen af Arrild m.fl. området blev der etableret en tredimensional model for områdets vandballance,  en såkaldt grundvandsmodel. I denne model indgår bidrag fra strømingen af vand over modellens/områdets rand.

Den samlede grundvandsdannelse benævnes 'nettonedbøren' og beregnes som nedbøren fratrukket fordampningen. Grundvandsdannelsen varierer i området. Den er størst i højtliggende områder og mindst langs vandløb og i lavereliggende områder. Den gennemsnitlige grundvandsdannelse i kortlægningsområdet andrager 434 mm/år. Afstrømningen til vandløb og dræn er opgjort til henholdsvis 272 mm/år og 153 mm/år. Endeligt udgør indvindingen af grundvand 9,16 mm/år. Modellen viser, at afstrømningen fra området primært foregår over randen ved kysten. Kun en meget lille del af nettonedbøren oppumpes ved indvinding.

Grundvandsdannelsen til de forskellige jordlag og grundvandsmagasiner aftager med dybden. I grundvandsmodellen indgår ialt 7 lag, hvilket er to lag mere end den hydrostratigrafiske model omfatter. Det skyldes, at det øverste lag i den hydrostratigrafiske model er opdelt i tre beregningslag i grundvandsmodellen.

Inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD), der strækker sig over 93,3 km2, udgør den årlige grundvandsdannelse i det øvre primære magasin 193 mm/år svarende til 18 mio m3/år. I det dybe primære magasin er grundvandsdannelsen 18 mm/år svarende til 1,7 mio m3/år. Mens den årlige indvinding fra det øvre primære magasin er lille i forhold til grundvandsdannelsen, udgør indvindingen fra det dybe magasin op mod halvdelen af grundvandsdannelsen heri.

Den samlede indvinding i hele kortlægningsområdet var i 2012 5,3 mio m3. Heraf udgjorde de almene vandværkers indvinding 1,7 mio m3. De øvrige 3,6 mio m3 indvindes til husholdning (prmært enkeltindvindere), markvanding, gartnerier og erhverv i øvrigt. Mens indvindingen til markvanding udgør langt den overvejende del heraf, er de øvrige poster minimal. Indvindingen fra enkeltindvindere til husholdninger andrager således i størrelsesordenen 50.000 m3.

Samlet set er grundvandsressourcen på nuværende tidspunkt tilstrækkelig til drikkevandsforsyning. I tilfælde af forurening eller overforbrug af det øvre magasin vil det i mange tilfælde være muligt i en periode at forskyde indvindingen til det primære dybtliggende grundvandsmagasin, indtil problemerne med overforbrug eller forurening er ophørt.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområde

Vandværkernes boringer

Vandværkernes indvindingsoplande (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Grundvandsdannende oplande

Grundvandsdannelse


Links

Redegørelsesrapport