Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Renbæk Vandværk

Renbæk Vandværk

Her kan du læse et resumé af kortlægningens beskrivelse af Renbæk Vandværk

Renbæk Vandværk ligger cirka 10 kilometer øst for Skærbæk i den østlige del af Statsfængslet Renbæk. Vandværket har tilladelse til at indvinde 50.000 m3 grundvand pr. år. Indvindingen sker fra to boringer DGU nr. 149.412 og 149.433. Boringerne er begge placeret i en lille lund cirka 75 meter nord for vandværket.

Borings
DGU nr.
Borings
dybde
 m.u.t.
Filter
m.u.t.
Magasin
Lerdække
i meter
Vandtype
 
Status
 149.412
38
24 - 27
30 - 33
Øvre primære magasin
9
C
 Aktiv
149.433
182
169 - 181
Dybe magasin
81,5
D
 Aktiv 

Oplysninger om Renbæk Vandværks to indvindingsboringer

Renbæk Vandværk indvinder grundvand fra det øvre primære magasin og fra miocæne sandlag i det dybe magasin. Det øvre primære magasin, som den korte boring, DGU nr. 149.412, indvinder grundvand fra, er med et lerdække på cirka 5 meter sårbart for nitrat. Det dybe magasin derimod er beskyttet af mere end 25 meter tykke lerlag. Mens vandet, der indvindes i den korte boring, karakteriseres som vandtype C, betegnes grundvandet, der via boringen, DGU nr. 149.433, indvindes fra det dybe magasin, som vandtype D. Modelberegninger viser, at mere end 50% af grundvandet i det øvre magasin er mindre end 50 år undervejs i den mættede zone i jorden, inden det når filtret ved boring DGU nr. 149.412, og vandet må derfor betegnes som ungt. Beregningerne viser samtidig, at godt 50% af vandet i det dybe magasin er mere end 200 år om at nå fra det grundvandsdannende opland gennem jorden hen til filtret i boring DGU nr. 149.433. Dette vand betegnes derfor som gammelt vand.

I ingen af de to indvindingsboringer er der truffet nitrat. I en boring, DGU nr. 149.216, filtersat i det øvre primære magasin og placeret i indvindingsoplandet for indvindingen til vandværkets korte boring er der dog registreret nitrat på 2,3 mg/liter. Sulfatindholdet i den korte indvindingsboring, DGU nr. 149.412, er 22 mg/liter, og indholdet har været stigende siden den første analyse i 1983, hvor sulfatindholdet var mindre end 1 mg/liter. I råvandet ved den dybe indvindingsboring er sulfatindholdet 2,7 mg/liter, og indholdet har været faldende siden den første registrerede analyse fra 1984 på 6,6 mg/liter. Der er ikke påvist pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandværkets indvindingsboringer og ej heller i boringer i indvindingsoplandene til de to boringer. Råvandet til den korte indvindingsboring har et forhøjet indhold af ammonium, aggressiv kuldioxid, jern, mangan og phosphor. I den dybe boring, DGU nr. 149.433, er indholdet af ammonium, jern og mangan forhøjet, mens indholdet af phosphor er svagt forhøjet.

Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for hver af de to boringer er beregnet på basis af en ligelig fordeling af indvindingstilladelsen. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet, hvor der strømmer vand hen til boringerne. Indvindingsoplandene strækker sig for begge boringer i retning mod øst - knap 3,5 kilometer henholdsvis knap 4,5 kilometer for den korte og for den dybe boring. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinet og hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland for den korte boring strækker sig over næsten hele den østligste trediedel af indvindingsoplandet, mens grundvandsdannelsen til den dybe boring sker umiddelbart øst og sydøst for indvindingsoplandet til boringen.

Det øvre magasin er som resultat af kortlægningen kategoriseret som det "øvre primære magasin". Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er det derfor i forhold til dette magasin, at indsatsen for grundvandsbeskyttelse skal rettes. Da begge indvindingsoplande ved Renbæk Vandværk er beliggende inden for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD), er zoneringen sket i forhold til det øvre magasin. Magasinet er sårbart overfor nitrat, og der sker en grundvandsdannelse i hele området. Begge indvindingsoplande er derfor udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen er hele NFI og dermed begge indvindingsoplande udpeget som indsatsområde (IO).

Der er ikke kortlagt forureningslokaliteter i indvindingsoplandene til Renbæk Vandværk.

Til toppen af siden

   

Planportalen

Link til planportal


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på  kort

På kortet kan du finde:

Vandværkets placering

Vandværkets boringer

Tykkelse af grundvandsmagasiner

Akkumuleret tykkelse af ler over magasiner

Nitratsårbarhedszonering

Vandværkets indvindingsoplande (IVO)

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Indsatsområde (IO)

Grundvandsdannelse

Grundvandsdannende oplande til indvindingsboringer

Vandtype af råvand i vandværkets boringer

Dybde til nitratfront

Pesticidanalyser af vandprøver fra boringer

Skovrejsning - ønsket og uønsket

Kortlagte muligt forurenede grunde (V1 og V2)


Links

Redegørelsesrapport