Indeks Sitemap A-Å Udskriv Læs højt Hjælp
page->iLangID) ?>">
Forside Mål Retningslinjer og indsatser Resumé af grundvandskortlægning Planens betydning for min ejendom

Du er her: Home Arrild m.fl. - Resumé af grundvandskortlægning Pesticider i grundvandet

Pesticider i grundvandet

Der er fundet pesticider og pesticiders nedbrydningsprodukter i grundvandet i området.

Forurening af grundvandet med pesticider og nedbrydningsprodukter heraf skyldes udspredning af pesticider på landbrugsarealer, i gartnerier, i nåletræsplantager, langs jernbaner, på offentlige arealer, ved sportspladser samt i private haver.

Grænseværdien for forurening af drikkevand med pesticider og disses nedbrydningsprodukter er 0,1 µg/liter for det enkelte stof. Optræder der forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter heraf i en drikkevandsprøve, er grænseværdien for den samlede forurening 0,5 µg/liter.

I kortlægningsområdet er der inden for OSD og indvindingsoplandene analyseret vandprøver for pesticider fra 54 boringer. I 8 af disse er der i den seneste analyse fundet pesticider, hvilket svarer til 15 %. Medregnes boringer, hvor der tidligere er registreret pesticider, er antallet af boringer med pesticidfund 9, svarende til 17 % af de 54 boringer. I 2009 var pesticid-fundprocenten på landsplan 23 % og dermed væsentligt højere end i kortlægningsområdet.

Stofferne, der er fundet, er primært BAM, atrazin og atrazins nedbrygningsprodukter. Desuden er der fundet glyphosat og MCPA.

De forurenede vandprøver er alle udtaget fra det øverste primære grundvandsmagasin. Kilden til to af analyserne er dog ikke kendt.

I tre boringer var fundene over grænseværdien. To af disse boringer er nu sløjfede vandværksboringer, hvoraf den ene, DGU nr. 149.331, var placeret ved Frifelt Vandværk i Tønder Kommunes del af kortlægningsområdet. Den tredie boring, en husholdningsboring, DGU nr. 150.999, er beliggende øst for Lovrup Skov, liveledes i Tønder Kommune. Siden grundvandskortlægningen af Arrild m.fl. området afsluttedes, er der truffet 0,12 µg/liter BAM i Arrild Vandværks korte boring, DGU nr. 150.440. 

I redegørelsen for kortlægningen er det vurderingen, at antallet af fund af pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter ikke kræver stor opmærksomhed i forbindelse med indvinding af drikkevand.

Til toppen af siden 

   

Planportalen

Tilbage til Planportalen


Status

Planen er vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 26. oktober 2017.


Kort

Find oplysninger på kort

På kortet kan du finde:

Kortlægningsområdet

Indsatsplanområdet

Vandværkernes boringer

Boringer med pesticidanalyser


Links

Redegørelsesrapport